Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XI/58/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1) i pkt. 13) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój, w załączniku nr 4 – Regulaminie obrad w § 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

– „5. Nagranie, o którym mowa w ust. 4 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia sesji.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.