biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Uchwały Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Uchwały Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XI/59/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 1 pkt) 4 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w § 1 dodaje się pkt. 4) w brzmieniu:

– „4) Pan Waldemar Niemczyk.”

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.