biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022

Uchwała Nr XII/68/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.).

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć polegających na zwiększeniu planu wydatków w roku 2015 o niewykorzystane środki w roku 2014 na przedsięwzięciu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” w kwocie 35 847,74 zł przy czym nakłady ogółem nie ulegają zmianie. Wykaz przedsięwzięć po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia