biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Zarządzenie Nr 083.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz 1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 083.O.2015

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 23 lipca 2015 r.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

AL. Słoneczna 28

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014. r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

Zadanie Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”.

Zadanie Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”.

Zadanie Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”.

Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”.

Wysokość środków  przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 60 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

4. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.

7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

8. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

9. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.

2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

        

IV. Wydatki i koszty pokrywane z dotacji

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1. realizację programów szkolenia sportowego,

2. opłaty za sędziowanie,

3. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5. opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,

6. ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,

7. badania lekarskie zawodników,

8. zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,

9. zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,

10. zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,

11. zapewnienie bezpieczeństwa,

12. opłaty związane z utrzymaniem obiektu,

13. opłaty administracyjne,

14. wynagrodzenie instruktorów , trenerów , kadry szkoleniowej

15. wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych .

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

3. zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,

5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

  

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2015 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Wybór oferty nastąpi do dnia 18 sierpnia 2015 r.

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

3. Do ofert należy dołączyć:

1) aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących .

2) aktualny statut,

4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

5. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

6. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.

7. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.

8. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

9. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone niezgodnie z wzorem,

2) złożone po terminie,

3) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

W roku 2012 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 160 000,00 zł.

W roku 2013 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 66 000,00 zł.

W roku 2014 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.).

                                                                                                        

                                                                                                         Burmistrz Gminy

                                                                                                         Witold Kocaj