Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ" – etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r.,  poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ" – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 6 sierpnia 2015 r. do 26  sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój nr 204, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ" – etap I rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  17 sierpnia 2015 r. w sali kinowej w budynku „Dom Zdrojowy”  w Iwoniczu-Zdroju, ul. Pl. Dietla 2 o godz. 1500. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ" – etap I.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

                                                            Burmistrz Gminy
                            Witold  Kocaj