Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum

Wyznaczenie na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum

Zarządzenie Nr 084.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318), w związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój na czas kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, wyznacza się następujące miejsca:

1. Tablica ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój:

– przy: Al. Słonecznej, ul. Zdrojowej, ul. Braci Kazurów, Placu Wojciecha Oczki.

2. Tablice ogłoszeń w miejscowości Iwonicz:

– przy przystanku: „Góra”, „Ispak”, „Sklep”, „Dół”, „Krzyżówki”, „Młyn”.

3. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatowa:

– przy przystanku: „Nawsie”, „Sklep”, „Piekarnia”, „Śliwówka”, „Góra”.

4. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatówka:

– obok Delikatesów Centrum, przy przystanku „Dół”, obok Domu Ludowego, obok Kościoła, przy przystanku „Góra”, przy przystanku „Solanka”.

§ 2. Wykaz określony w § 1 zostanie podany do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj