biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 023.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój nadanym Zarządzeniem Nr 018.K.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zmienionym Zarządzeniem Nr 016.K.3015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 19 skreśla się w ust. 5 pkt. 1), 2), 3) i stosownie do tego zmienia się numeracje pozostałych punktów.

2. W § 20 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

– „8. W zakresie poboru i rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Obsługa i aktualizacja bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wprowadzanie do systemu do rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów.

4) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw".

3. W § 22 pkt.12) otrzymuje brzmienie:

– "12. Nadzór nad funkcjonowaniem świetlic".

§ 2.  W schemacie organizacyjnym Referatu Finansowego skreśla się jedno stanowisko ds. wymiaru podatku.  Schemat organizacyjny Referatu Finansowego otrzymuje  brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj

 

Załącznik