Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji…

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie Nr 087.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt. 4) Zarządzenia Nr 125.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Klimkiewicza do składu osobowego Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Turkówka” Nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930”.

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pana Wojciecha Klimkiewicza w składzie komisji przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj

 

 

Powiększ litery
Zmień kontrast