Strona głównabiuletynOchrona środowiskaObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Iwonicz-Zdrój ”

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Iwonicz-Zdrój ”

 Iwonicz-Zdrój 2015.08.14

WI08.6220.7.2014/15

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Działająca na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267) oraz art. 74 ust.3, w związku z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013r., poz.1235, z póżn.zm.)

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

informuję, że w związku z wnioskiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Odział Geologii i Eksploatacji w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, złożonego w dniu 11 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Iwonicz-Zdrój ”

 

w dniu 14 sierpnia 2015 roku

 

została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Iwonicz-Zdrój ”

.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem oraz w Urzędach Gmin, na terenie których będzie realizowane. Dodatkowo informacja o wydaniu postanowienie została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz Urzędu Gminy w Rymanowie.

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013r., poz.1235, z póżn.zm.) strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 700 do 1500.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy

 

Witold Kocaj