biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego

Powołanie komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 091.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U.
z 2015r., poz. 1741), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego
w następującym składzie:

1. Danuta Borek – Przewodnicząca Komisji

2. Aneta Turek – Członek

3. Barbara Węgrzyn -Członek

§ 2. Komisja przeprowadzi makulację uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego do 31 sierpnia 2015 r.

§ 3. Po zakończeniu makulacji komisja sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o składzie komisji ze wskazaniem osoby przewodniczącego, osobach obecnych przy makulacji i charakterze ich udziału, dacie sporządzenia protokołu, dacie makulacji druków ścisłego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy, numerach formularzy. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Do protokołu dołącza się plik Excel zawierający wykaz wszystkich blankietów odpisów aktów stanu cywilnego ustrukturyzowany według numerów formularzy.

§ 4. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia wraz z plikiem Excel niezwłocznie przekazuje się
do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie.

§ 5. Za prawidłowe przeprowadzenie procesu makulacji uszkodzonych blankietów odpisów stanu cywilnego odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj