Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Powołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Zarządzenie Nr 089.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu oceny ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku w składzie :

1) Tomasz Klimkiewicz – Przewodniczący

2) Sabina Nycz – członek

3) Anna Frodyma – członek

2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.