Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 092.O.2015

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku .

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku zostały wybrane następujące podmioty.

 

1)      Zadanie  Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

Ludowy Klub Sportowy „IWONKA IWONICZ” w Iwoniczu

 

 2)  Zadanie  Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”

Ludowy Klub Sportowy „LUBATOWA” w Lubatowej

 

3)  Zadanie  Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”

Ludowy Klub Sportowy „Lubatówka” w Lubatówce

 

4) Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”- Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”

 

§2.

 

Podmiotom o których mowa w §1 przyznaje się dotacje w wysokości :

 

1)      Ludowy Klub Sportowy „IWONKA IWONICZ” w Iwoniczu –19 000,00zł ( słownie : dziewiętnaście tysięcy zł)

2)      Ludowy Klub Sportowy „LUBATOWA” w Lubatowej –15 000,00zł ( słownie : piętnaście tysięcy zł)

3)      Ludowy Klub Sportowy „Lubatówka” w Lubatówce –14 000,00zł ( słownie : czternaście tysięcy zł)

4)      Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”- 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)

 

 

§3

            Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku .

 

§4

Warunkiem przekazania dotacji  jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój , a klubem sportowym tj. podmiotem , któremu przyznano dotację

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.