biuletynOchrona środowiskaDecyzja celu publicznego. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA

Decyzja celu publicznego. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA

Iwonicz-Zdrój 2015.08.27

IG.16731.2.2015                                                                  

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku ,poz.267, z późn. zmianami/

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

 

że na wniosek P. Huberta Niemczyka i Magdaleny Niemczyk z dniem 27 sierpnia 2015 roku zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w przedmiocie  wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki zlokalizowanej na działce Nr 3289/2 do działki NR 3289/4 w miejscowości LUBATOWA”

 

 Strony mogą  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, złożyć uwagi i zastrzeżenia  w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                  Witold Kocaj

                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój