Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XII/2015 z dnia 21 lipca 2015r.

Protokół nr XII/2015 z dnia 21 lipca 2015r.

Protokół nr XII/2015

 

z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 21 lipca 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską – sekretarz Gminy, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: pan Piotr Knap i pan Bogdan Ryznar. Obecnych 12 radnych. Następnie przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr VII, X i XI Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

  2. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015,

  3. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015 – 2022.

 5. Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Przewodniczący Rady proponował przyjąć zgłoszony projekt w pkt 5).

Pan Dmytrak prosił o pół godziny przerwy przed procedowaniem wprowadzonego projektu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 12 głosów za, wraz z wprowadzonym projektem uchwały w pkt.5).

Ad. 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Przedstawiona przez panią sekretarz informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informacji o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.

Uwag nie zgłaszano.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z sesji nr VII, X i XI Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Protokół Nr VII został przyjęty w głosowaniu – głosujących 12, za 12.

Protokół Nr X został przyjęty w głosowaniu – głosujących 12, za 12.

Protokół Nr XI został przyjęty w głosowaniu – głosujących 12, za 11, wstrzymał się 1.

Ad. 4

Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu – 12 za.

 

  1. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu – 12 za.

 

  1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu – 12 za.

 

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Stanisław Zając z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu – 12 za.

 

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015 – 2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Stanisław Zając z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu – 12 za.

 

  1. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. Pani sekretarz udzieliła odpowiedzi na pytania pana Dmytraka odnośnie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej
w Iwoniczu-Zdroju na wniosek „Uzdrowiska Iwonicz” S.A., które w rozumieniu ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pełni funkcje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Zatwierdzenie taryfy zgodnie z art. 24 niniejszej ustawy podlega Radzie Miejskiej. Stwierdzono, że taryfa jest niższa o 1 zł od taryfy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Dyskutowano na temat odprowadzania ścieków od ww. gospodarstw. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwała została przyjęta w głosowaniu, głosujących 12, za 7, przeciw 2 wstrzymało się 3.

Ad. 5 Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Pan radny Łukasz Bień pytał w sprawie powołania komisji powypadkowej powołanej zarządzeniem burmistrza oraz prosił, aby na drodze „Turkówka” oczyszczać przepusty drogowe.

Pan burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie powołania komisji powypadkowej w sprawach wypadkowych jakie miały miejsce w ostatnim czasie w ZGK; w sprawie przepustów drogowych przyjął zadanie do realizacji.

Pan radny Marcin Zając poinformował o dokonanym przez panów burmistrzów przeglądzie obiektów szkolnych w Lubatowej i pytał o termin realizacji odwodnienia budynku. Pan burmistrz poinformował, że w okresie wakacji odwodnienie budynku zostanie wykonane. Pan radny Marek Bliżycki w imieniu mieszkańców ul. Długiej podziękował panu burmistrzowi za wykonaną barierkę i za wykonany przystanek.

Pan burmistrz przyjął podziękowania z aprobatą. Pan radny Bogusław Dmytrak zgłosił sprawę wałęsającego się psa, który przybłąkał się w okolicy ul. Floriańskiej w Iwoniczu i prosił o interwencję w tej sprawie. Pan burmistrz przedstawił prowadzone działania ww. sprawie. Pan radny Grzegorz Nieradka prosił o wykonanie barier przy ul. Zadwór w Iwoniczu, o które monitował w interpelacji na początku roku, poinformował o wyciętych i nie uprzątniętych krzakach. Pan z-ca burmistrza udzielił ww. sprawie odpowiedzi.

Pan radny Stanisław Zając pytał o sprawy: użyczenia pomieszczeń w budynku „Dom Zdrojowy”, o sprzedaż działki w Lubatowej dla potrzeb huty, o lokalny program działania,
o wymianę przystanków w Lubatowej, o budowę chodnika w Lubatowej pytał, czy chodnik będzie wykonywany w tym roku, jeżeli nie będzie to środki proponuje się przeznaczyć na remont dróg gminnych. Pan burmistrz udzielił odpowiedzi ww. sprawach dotyczących: sprzedaży działki – sprzedaż pozostaje do rozstrzygnięcia, odnośnie wymiany przystanków poinformował, że w pierwszej kolejności będą wykonywane przystanki w Iwoniczu,
a następnie w pozostałych miejscowościach. Odnośnie budowy chodnika w Lubatowej dofinansowanie gminy przy realizacji całości chodnika wyniosłoby 50 000 zł, dużo taniej niż budowa chodnika w bieżącym roku odcinkami. Natomiast środki z chodnika proponował przeznaczyć na ważne zadania, na pilne wydatki w bieżącym roku m.in. na remont domków socjalnych w Iwoniczu-Zdroju.

Pani sekretarz zabrała głos w sprawie wykonania lokalnego planu działania, informując, że Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na razie przygotowuje wytyczne w przedmiotowej sprawie.

Pan Kenar Stanisław radny powiatu przekazał informację w sprawie planu remontów dróg powiatowych łącznie z chodnikami w przyszłym roku. Zadanie to ma kompleksowo objąć miejscowości Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Równe i Jasionka.

Pan radny Marek Bliżycki pytał, na ile panowie burmistrzowie, w ramach współdziałania z Uzdrowiskiem, mogą wpłynąć na władze Uzdrowiska odnośnie udostępnienia pomieszczeń w budynku „Pijalni” dla podmiotów handlujących pod arkadami, aby plac pod arkadami udostępnić spacerującym.

Pan radny Grzegorz Nieradka pytał, czy istnieje możliwość zamieszczenia interpelacji radnych i odpowiedzi na interpelacje na stronie BIP. Pani Sekretarz poinformowała o możliwości zamieszczenia interpelacji i odpowiedzi na stronie BIP.

Pan Waldemar Niemczyk zgłosił pilny problem dot. zwalczania Heracleum na terenie gminy. Pan burmistrz odniósł się do problemu zwalczania tego chwastu, natomiast dokonano zniszczenia tego chwastu na terenach gminnych.

Pan radny Stanisław Drozd prosił o ustawienie tablicy z informacją o pomordowanych w Lesie Grabińskim od strony Lubatówki. Podziękował za udrożnienie drogi „Folcikówka”, prosił o zamieszczenie informacji na temat szkodliwości dopalaczy w świetlicach młodzieżowych. Pan burmistrz poinformował o udrożnieniu szlaków turystycznych od Iwonicza-Zdroju do Lubatówki. Poinformował, że w następnym roku będą prowadzone dalsze prace w celu połączenia komunikacyjnego z miejscowością Lubatówka. Odnośnie dopalaczy zostanie przygotowany materiał, który przekaże do świetlic młodzieżowych.

Pan radny Stanisław Zając pytał, czy młodzież w wieku powyżej 18 lat może korzystać ze świetlicy. Pan burmistrz poinformował, że udzieli informacji ww. sprawie, ale ocena pracownika powoduje, czy ta osoba może przebywać w świetlicy czy nie.

Pan radny Grzegorz Nieradka zwrócił uwagę na potrzebę wykonania rewitalizacji źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju. Prosił o ustawienie ławek dla uczestniczących w koncertach przy Bełkotce, organizowanych przez GOK w Iwoniczu-Zdroju.

Pan burmistrz poinformował, że teren Bełkotki jest terenem lasów państwowych. Dokonana będzie wymiana płyt betonowych na drodze do Bełkotki, ponadto zwrócił się z pismem do PGNiG z prośbą o dofinansowanie wymiany altany. Nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie, ale ma nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Ad. 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz.11.45.

Protokołowała Danuta Borek

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński