biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPrzystąpienie do sporządzenia MPZP Lubatowa 1/2015

Przystąpienie do sporządzenia MPZP Lubatowa 1/2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

 

o przystąpieniu do sporządzania

 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUBATOWA 1/2015

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W IWONICZ-ZDROJU  UCHWAŁY NR XI/64/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniaMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUBATOWA 1/2015

Przedmiotem planu będzie wyznaczenie terenu przeznaczonego pod opiekę nad małymi dziećmi i edukację przedszkolną, w tym żłobek i kluby dziecięce w miejscowości Lubatowa,  w granicy obszaru wskazanego na załączniku graficznym do ww. uchwały.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do MPZP LUBATOWA 1/2015

 

Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy;
38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Wnioski należy składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  

 

 

             Witold   Kocaj

       Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój