Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPrzystąpienie do sporządzenia zmiany Studium oraz MPZP „Iwonicz GPZ” w Iwoniczu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium oraz MPZP „Iwonicz GPZ” w Iwoniczu

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

 

o przystąpieniu do sporządzania

 

§   zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

§   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W IWONICZ-ZDROJU:

 

§  UCHWAŁY NR X/44/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Przedmiotem zmiany studium będzie wyznaczenie terenu lokalizacji linii elektroenergetycznych średnich, wysokich
i najwyższych napięć w granicy obszaru wskazanego na załączniku graficznym do ww. uchwały.

 

§   UCHWAŁY NR X/45/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ GPZ” W IWONICZU

Przedmiotem planu będzie wyznaczenie terenu Głównego Punktu Zasilania oraz obszaru lokalizacji linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napięć w granicy obszaru wskazanego na załączniku graficznym do ww. uchwały.

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany SUiKZP Gminy Iwonicz-Zdrój
i MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu

 

Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy;
38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Wnioski należy składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

           Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój