biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała Nr XIII/82/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póżn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój udzieli w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krośnieńskiemu w wysokości 25 % wartości zadania nie więcej niż 438 713 zł ( słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodników w m. Lubatówka i w m. Lubatowa oraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi.

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w przypadku zakwalifikowania wniosku Powiatu Krośnieńskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020

§ 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim, w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 

 


 

Wyjaśnienie:

Starosta Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 25 % kosztów inwestycji jaką planuje realizować w roku 2016 na  terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wynosi 1 754 853,22 zł. Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynosi 50 %. Wg przyjętego szacunku kosztorysowego pomoc finansowa gminy Iwonicz-Zdrój 25 % wyniesie 438 713 złotych. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie chodnika w m. Lubatówka, 2-ch odcinków chodnika w m. Lubatowa oraz ze wzmocnienie nawierzchni drogi.

Uchwała jest niezbędna w celu umożliwienia zawarcia umowy partnerskiej ze Starostą Krośnieńskim , która to będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.