biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z póź.zm) na wniosek Burmistrza Gminy

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zostanie przeprowadzone w 6 stałych obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

§ 2. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

7

"Uzdrowisko Iwonicz" Spółka Akcyjna w Iwoniczu-Zdroju

Szpital Uzdrowiskowo -Rehabilitacyjny „Excelsior” ul. Partyzantów 2 w Iwoniczu-Zdroju

8

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil Ziemowit"

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil Ziemowit" ul. Kulczyńskiego 7 w Iwoniczu-Zdroju

§ 3. Obwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma obwodowa komisja wyborcza i zostały utworzone dla wyborców przebywających w tym dniu w obiektach: "Uzdrowiska Iwonicz" Spółka Akcyjna w Iwoniczu-Zdroju oraz Sanatorium Uzdrowiskowym "Stomil Ziemowit".

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez rozplakatowanie obwieszczeń.