biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zaciągnięcie zobowiązania

Zaciągnięcie zobowiązania

Uchwała Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami) i art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala , co następuje:

§  1. Zaciąga się zobowiązanie na rok 2016 na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój do wysokości 52 400 zł(pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2015 rok na sporządzenie:

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lubatowa 1/2015 zgodnie z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 czerwca 2015 roku.

2. Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zgodnie z Uchwałą Nr X/44/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku.

3. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu- zgodnie z Uchwałą Nr X/45/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

4. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – zgodnie z Uchwałą Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku.

5. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ” – zgodnie z Uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku.

6. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/322/2014 z dnia 9 maja 2014 roku .

7. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój” – zgodnie z Uchwałą Nr LV.352.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 04.11.2014 roku.

§  2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 w kwocie 52 400zł zostanie pokryte z dochodów własnych gminy, przewidzianych w budżecie na rok 2016 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński