biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr XIII/71/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z póź.zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 133), w stosunku do następujących osób:

1) Agata Boczar

2) Andrzej Ceglarz     

3) Sabina Anna Nycz

4) Leszek Rygiel

5) Bogusława Maria Michalak-Trybus

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, niezbędnych do uzyskania ww. informacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński