biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XIII/72/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1) i pkt.13) oraz art. 40 ust. 2 pkt.1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój w § 21 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Teksty interpelacji i wniosków Radnych zgłaszanych na sesji, a także w okresie między sesjami oraz teksty udzielonych odpowiedzi zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój odpowiednio w terminie 7 dni od ich złożenia oraz w terminie 7 dni od dnia udzielenia odpowiedzi".

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński


 

Uzasadnienie

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem – Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości , który złożył inicjatywę ustawodawczą w zakresie objętym przedmiotową uchwałą. W załączeniu kopia ww. wniosku.