Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPrzystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
 „IWONICZ-ZDRÓJ”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami),

 

z  a w  i  a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwały Nr X/48/2015  z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianyMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”.Przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” będzie:
1) zastąpienie na rysunku planu granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej obecnie obowiązującą,

2) wprowadzenie niezbędnych zmian w uchwale, będących konsekwencją nowego przebiegu granicy strefy „A”, dotyczących terenów położonych w obszarze zmiany,

3) wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, nowego przebiegu ciągów pieszo-jezdnych oraz zmiana ustaleń dla terenów oznaczonych w planie symbolami UZ1 i UZ4.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany   planu miejscowego.Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Treść uchwały nr X/48/2015 z 28 maja 2015r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  „IWONICZ-ZDRÓJ”

 

 

                                                                                           Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój