biuletynStudium GminyPrzystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235 z późn.  zm.)

Z  a w i a d a m i  a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwały Nr X/47/2015 z dnia 28 maja 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Przedmiotem zmiany studium będzie wyznaczenie obszaru zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej w miejscowości Iwonicz-Zdrój.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany   studium.Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwonicz -Zdrój  w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Treść uchwały nr X/47/2015r. z 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

 

 

                                                                                                  Witold Kocaj

                                                                                      Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój