Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój, dnia 20.10.2015 r.

Znak sprawy: IZ.271.02.73.2015                 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój

al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz-Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

 

I.     Przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój
w sezonie zimowym 2015/2016 r. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takim czynnikiem atmosferycznym jak opady śniegu. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6:00 rano.

Zakres zamówienia objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych został podzielony na III części:

CZĘŚĆ NR 1 Sołectwo Iwonicz:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 23,59 km.

CZĘŚĆ NR 2 Sołectwo Lubatowa:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 26,87 km.

CZĘŚĆ NR 3 Sołectwo Lubatówka:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 8,65 km.

 

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej odśnieżania dróg gminnych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Orientacyjny obszar odśnieżania, objęty zamówieniem z podziałem na miejscowości został przedstawiony w załącznikach graficznych załączonych do zapytania ofertowego:

– załącznik nr 4 – sołectwo Iwonicz,

– załącznik nr 5 – sołectwo Lubatowa,

– załącznik nr 6 – sołectwo Lubatówka.

 

Zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym i załącznikami.

 

Termin wykonania usługi dla wszystkich części  do dnia  31.03.2016 r.  i do wyczerpania limitu godzin z formularza ofertowego dla danej części w zależności co nastąpi wcześniej.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami do pobrania ze strony Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od 1-3 – pobierz

2. Załącznik graficzny nr 4 – pobierz

3. Załącznik graficzny nr 5 – pobierz

4. Załącznik graficzny nr 6 – pobierz