biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange w Lubatowej

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange w Lubatowej

                                                                  Iwonicz-Zdrój 2015.10.29

 IG.16731.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku ,poz.267, z późn. zmianami/

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

 

że na wniosek P. Piotra Janika  Pełnomocnika Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie z dniem 29.10.2015 roku zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w przedmiocie  wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na „BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ „ LUBATOWA „WRAZ Z SYSTEMEM ANTEN ,URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMIORAZ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ NA DZIAŁCE NR  5064.

 

Strony mogą  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, złożyć uwagi i zastrzeżenia  w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                     JACEK   RYGIEL

                                                                         Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój