Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju

Użyczenie budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 100.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie użyczenia budynku "Amfiteatr" w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju budynek „Amfiteatr” o powierzchni użytkowej 628,7 m2, położony w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Leśnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1288/2, będącej własnością Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której została urządzona księga wieczysta nr KS1K/00063986/7.

§ 2. Budynek, o których mowa § 1 zarządzenia, przeznacza się na prowadzenie działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Ustala się czas trwania użyczenia na okres trzech lat, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 5. Użyczenie budynku nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.