biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019

Uchwała Nr XIV/90/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z póź.zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuję:

§ 1. Stwierdza się, że wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie wybrano następujące osoby:

1) Panią Agatę Boczar,

2) Panią Sabinę Annę Nycz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, który zobowiązuje się do przekazania listy ławników wraz z dotyczącymi ich danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Krośnie w terminie do końca października 2015 r.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.