biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XIV/85/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku poz.782, z późn. zm.).

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat części  działki  : Nr 5312/4 o pow. 0,01 ha o położonej w miejscowości Lubatowa  stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności wpisane jest w księdze  wieczystej Nr KS1K /00062210/9 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działki,
o której mowa w ust. 1.

§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydzierżawienie działki o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych

w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.