Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 pa

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 pa

Zarządzenie Nr 103.0.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Iwonicz-Zdrój wyznaczam następujące miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1. Tablica ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój:

– przy: Al. Słonecznej, ul. Zdrojowej, ul. Braci Kazurów, Placu Wojciecha Oczki.

2. Tablice ogłoszeń w miejscowości Iwonicz:

– przy przystanku: „Góra”, „Ispak”, „Sklep”, „Dół”, „Krzyżówki”, „Młyn”.

3. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatowa:

– przy przystanku: „Nawsie”, „Sklep”, „Piekarnia”, „Śliwówka”, „Góra”.

4. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatówka:

– obok Delikatesów Centrum, przy przystanku „Dół”, obok Domu Ludowego, obok Kościoła, przy przystanku „Góra”, przy przystanku „Solanka”.

§ 2. Wykaz określony w § 1 zostanie podany do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.