Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zaciągnięcie zobowiązania

Zaciągnięcie zobowiązania

Uchwała Nr XIV/94/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) i art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się zobowiązanie na rok 2016 na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego „ przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa w kwocie 74 000 zł(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2015 rok na sporządzenie:

1. Projektu budowlanego planowanej inwestycji kwota 60 000 złotych,

2. Studium wykonalności planowanej inwestycji kwota 14 000 złotych.

§  2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 w kwocie 74000zł zostanie pokryte z dochodów własnych gminy, przewidzianych w budżecie na rok 2016 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.