biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 13 ust. 1 pkt) 5 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju § 1 pkt) 6 otrzymuje brzmienie:

– „6) Pan Kazimierz Deręg”.

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.