biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XIV/88/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1, pkt. 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a,  co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój, zmienionej Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:

– § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Przystępuje się do wydawnictwa dwumiesięcznika Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój pod tytułem "Echo Gminy Iwonicz-Zdrój".”

– § 2. otrzymuje brzmienie: „§2 Powołuje się Radę Redakcyjną w składzie: Redaktor naczelny: Kazimierz Szajna, Z-ca redaktora naczelnego: Józef Sowiński, Sekretarz redakcji: Stanisław Zając, Członkowie : Marek Bliżycki, Ewa Dobrowolska, Marcin Zając, Grzegorz Nieradka, Jan Nycz, Marcin Rygiel, Bożena Gunia.”

– § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 2. Czasopismo rozprowadzane jest odpłatnie.”

– § 6 otrzymuje brzmienie : „§ 6 Wydawcą czasopisma jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, a siedziba redakcji mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Leśnej 2c.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.