Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP i egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP i egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Zarządzenie Nr 029.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP i egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Na podstawie podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) , Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzania szkolenia okresowego BHP powołuję na prowadzącego szkolenie BHP w składzie:

1) Inspektor ds. BHP – Marek Deręg – Wykładowca, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. W celu przeprowadzania egzaminu sprawdzającego powołuję Komisję egzaminacyjną
w składzie:

1) Dyrektor Dorota Świstak – Przewodniczący Komisji.

2) Inspektor ds. BHP Marek Deręg – Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Członek Komisji.

§ 3. Powołane Komisje do przeprowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego są zobowiązane do przeprowadzenia szkolenia i sprawdzenia przyswojenia przez  pracowników obsługi w dniu 12 października 2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju – uczestników szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy objętej programem szkolenia okresowego, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny.

§ 4. Szczegółowe zadania związane z działalnością Komisji egzaminacyjnej powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.