Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyWprowadzenie Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 027.K.2015
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju" ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe lub praca odbywa się w systemie informatycznym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 003.K.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.