biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

Uchwała Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój wprowadza się opłatę od posiadania psów

§ 2. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 10,00 zł rocznie od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną

§ 3. Obowiązek płacenia opłaty od posiadania psów dotyczy wszystkich osób, które są posiadaczami psów lub stały się ich posiadaczami w ciągu roku podatkowego, a nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Zgłoszenia posiadania psów oraz płatności opłaty należy dokonać do 15 marca każdego roku.

§ 5. 1. Jeżeli obowiązek płatności opłaty powstał po 15 marca, zgłoszenie posiadania psów oraz płatności opłaty należy dokonać w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym osoba określona w § 2 stała się posiadaczem psa.

2. Posiadanie psów podlega zgłoszeniu przez osoby mieszkające w sołectwach sołtysom, a mieszkające w mieście Iwonicz – Zdrój w Urzędzie Gminy.

§ 6. 1. Poboru opłaty od posiadania psów dokonywali będą sołtysi w drodze inkasa.

2. Opłata od posiadania psów może być wpłacana w kasie Urzędu Gminy.

§ 7. 1. Od opłaty od posiadania psów nie uiszczonej w terminie pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

2. Opłata od posiadania psów i odsetki za zwłokę podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLIII/393/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.