biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zaciągnięcie zobowiązania

Zaciągnięcie zobowiązania

Uchwała Nr XV/106/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala , co następuje:

§  1. Zaciąga się zobowiązanie na rok 2016 na aktualizację strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022 w kwocie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2015 rok

§  2. Zobowiązanie , o którym mowa w § 1 w kwocie 15 000zł zostanie pokryte z dochodów własnych gminy, przewidzianych w budżecie na rok 2016 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.