biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/102/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej, służącej mieszkańcom Gminy,

2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

3) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

4) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cmentarze i domy pogrzebowe

5) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV.12.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.