biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XIII/2015 z dnia 18 września 2015r.

Protokół nr XIII/2015 z dnia 18 września 2015r.

Protokół nr XIII/2015 z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 18 września 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – Skarbnika Gminy, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Łukasz Bień. Obecnych 14 radnych. Następnie przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego Rady Miejskiej przez Gminną Komisję Wyborczą.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Kazimierza Deręga wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności,
  • wyrażenia zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2017,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2015r.,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2015r. ,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2015r.,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna,
  • zaciągnięcia zobowiązania.
 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

Pan Dmytrak prosił o zarządzenie przerwy w obradach po pkt 6.7).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku pana Burmistrza.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego, został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 13 w pkt 6. 14). Porządek obrad po wprowadzonej zmianie został przyjęty jednogłośnie 13 za.

 

Ad. 2 Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego Rady Miejskiej przez Gminną Komisję Wyborczą.

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej Danuta Borek i Z-ca przewodniczącej Pan Jan Łapuszewski wręczyli Panu Kazimierzowi Dręgowi zaświadczenie stwierdzające jego wybór na radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w okręgu wyborczym nr 3 w Iwoniczu –Zdroju w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

Ad.3 Złożenie ślubowania przez radnego Kazimierza Deręga wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Radnego, Przewodniczący Rady poinformował o sposobie złożenia ślubowania – obecni na sali obrad przyjęli pozycję stojącą, Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – Pan Kazimierz Deręg, złożył ślubowanie, wypowiadając słowo „ślubuję”.

 

Ad. 4 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła p. Danuta Borek pracownik Urzędu Gminy. Informacje powyższe stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady z uwagi na brak uwag do protokołu, poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 14 za.

 

Ad. 6 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Dotyczy utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Iwoniczu-Zdroju w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior” i Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil- Ziemowit”. Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił jej przewodniczący pan Jerzy Jakubczyk. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14 , za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem projektu. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2016-2019 r. dokonał analizy spełnienia warunków formalnych, kandydatów zgłoszonych na funkcje ławnika. Swoją opinię w tej sprawie zawarł w stanowisku, wypracowanym na spotkaniu Zespołu w dniu 4 września 2015 r. W ocenie Zespołu wszystkie wnioski wpłynęły w terminie, a zgłoszeni kandydaci spełniają warunki formalne określone przez ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W dalszej kolejności procedura wyboru ławnika nakłada na Radę obowiązek uzyskania od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach, stąd wynika wymóg podjęcia tej uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14 , za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

 • zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zmiana dotyczy wprowadzenia do Statutu Gminy zapisu: „Teksty interpelacji i wniosków Radnych zgłaszanych na sesji, a także w okresie między sesjami oraz teksty udzielonych odpowiedzi zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój odpowiednio w terminie 7 dni od ich złożenia oraz w terminie 7 dni od dnia udzielenia odpowiedzi”.

Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Jakubczyk. Proponowano określić dni kalendarzowe, lub robocze. Propozycja nie została przegłosowana.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14 , za 13, przeciw 1. Uchwała została podjęta.

 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat działek rolnych o pow. 0,77 ha oraz o pow. 0,51 ha położonych w Iwoniczu stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Z-ca przewodniczącego Komisji Pan Rajmund Boczar. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14 , za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Iwoniczu stanowiącej w 1/2 części własność Skarbu Państwa i 1/2 części własność osób fizycznych, oraz ustanowienia służebności gruntowej dla celów realizacji celu publicznego jakim jest ochrona pomnika rozstrzelanych Polaków w 1944 roku w „Lesie Grabińskim”. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Z-ca przewodniczącego Komisji Pan Rajmund Boczar. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

 • wyrażenia zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Z-ca przewodniczącego Komisji Pan Rajmund Boczar. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2017,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na wniosek przez radnego Grzegorza Nieradki, program nie był czytany. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marcin Zając. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zgodnie z prośbą Pana radnego Dmytraka ogłosił 15 minut przerwy
w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

 • zmian w uchwale budżetowej na 2015r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wyjaśnieniem do projektu uchwały- zmiana w uchwale budżetowej na 2015r. dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 18 000 złotych decyzją Ministra Finansów została przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie ze wskazaniem Ministra Edukacji Narodowej po stronie wydatków kwota ta została ujęta na wydatki
w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Ryznar. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

 • zmian w uchwale budżetowej na 2015r. ,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wyjaśnieniem do projektu uchwały- zmiana ta dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 29 792,08 złotych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Po stronie wydatków środki zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego przeznacza się na własne zadania inwestycyjne: tj. na modernizację dróg gminnych proponuje się kwotę 24 092,08 zł, na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w okolicy ul. Długiej na opracowanie dokumentacji projektowej proponuje się kwotę 2 000 zł oraz na uruchomienie „Centrum Edukacji Ekologicznej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój kwotę 3 700 zł. Są to środki niezbędne na rozpoczęcie prac w roku 2015 w Szkole Podstawowej w Iwoniczu.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Ryznar oraz poprosił o przedstawienie końcowego efektu projektu Centrum Edukacji Ekologicznej. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Z-ca Burmistrza i Pan Burmistrz. Poinformowano, że w ramach realizowanego projektu powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt przez trzy najbliższe lata będzie służył edukacji dzieci oraz dorosłych mieszkańców w zakresie pozyskiwania zielonej energii, działania paneli słonecznych i turbiny wiatrowej. Wytworzona energia będzie zasilała szkołę.

Pan Turek Józef sołtys sołectwa Lubatowa prosił o wyjaśnienie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu soleckiego. Wyjaśnienia udzielił Skarbnik Gminy. Pan radny Stanisław Zając pytał o modernizację dróg za kwotę określoną w projekcie uchwały. Pan Burmistrz poinformował, że za tą kwotę w tym roku planuje się wykonać modernizację drogi do Urzędu Gminy. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została podjęta jednogłośnie.

10) zmian w uchwale budżetowej na 2015r., Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wyjaśnieniem do projektu – zmiana w uchwale budżetowej na 2015r dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł jest to darowizna osoby fizycznej, którą przeznacza się zwiększenie planu na modernizacje dróg gminnych. Plan wydatków proponuje się zwiększyć o kwotę wolnych środków w wysokości 1 114  971, 47 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za ubiegły rok. Kwotę w wysokości 871 389 zł proponuje się na wydatki w oświacie w tym na ewentualny zwrot w roku 2015 subwencji oświatowej w kwocie 218 759 zł. Na remont kotłowni w szkole podstawowej w Lubatowej zabezpiecza się kwotę 13 000 zł. Dla Przedszkola Muzycznego w Iwoniczu na dotację proponuje się przeznaczyć 15 000 zł. Kwotę 10 000 zł proponuje się przeznaczyć jako pomoc finansową dla miasta Krosna z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Na modernizację dróg gminnych – proponuje się kwotę 205 582, 47 zł. Kwotę 14 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla miasta Krosna, a zmniejszenie planu środków na zakupie usług związanych z utrzymaniem częstotliwości WIMAX.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał wniosek do projektu uchwały w sprawie wyłączenia dotacji celowej dla Miasta Krosna w wysokości określonej w § 4 ust. 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krośnie. Poza tym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:

Pan Burmistrz poinformował, że Komenda Miejska Straży Pożarnej w Krośnie zwróciła się do Gminy z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w zakupie specjalnego samochodu dla grup ratowniczych, które biorą udział w rożnych trudnych sytuacjach ratowniczych i innych specjalnych zadaniach np. przy wycince drzew. Pan Skarbnik w przedmiotowej sprawie odczytał treść pisma od Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Krośnie.

W toku dyskusji Burmistrz stwierdził, że po rozmowie z komendantem PSP Krosno możliwym jest, aby w ramach szkolenia strażaków w zakresie wycinki drzew, które odbyłoby się na terenie naszej Gminy, usunięto by drzewa, które stwarzają zagrożenie. Jednakże propozycja ta nie ma mocy wiążącej. Co więcej ze strony Burmistrza padło sformułowanie, że przekazanie pieniędzy na potrzeby PSP, w razie sytuacji wymagających pilnych interwencji tej służby spowoduje potraktowanie naszej gminy „priorytetowo”. Słowa te wzbudziły reakcję radnych PIS, którzy zaprotestowali przeciwko uzależnianiu czasu interwencji państwowej służby od faktu przekazania dotacji. Z oceny burmistrza, niepopartej konkretnymi dowodami wynikało, że propozycja może być ekonomicznie korzystna dla naszej gminy, gdyż mamy do wycięcia około 17 drzew. Pan radny Bogdan Ryznar pytał, czy inne Gminy udzieliły pomocy finansowej dla Miasta Krosna na ww cel oraz czy naszą Gminę stać jest na taką kwotę, proponował rozważyć przekazanie niższej kwoty. Ponadto podkreślił, że nie przyznaliśmy dotacji na zakup samochodu strażackiego dla naszej jednostki w Iwoniczu-Zdroju i uważa, że nasi strażacy poczują się pokrzywdzeni. Jednocześnie przedstawił, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie ocenia pozostałe wydatki określone w projekcie uchwały, oprócz tego jednego wydatku przeznaczonego na dotację dla miasta Krosna.

Pan Burmistrz poinformował, że nie ma informacji, czy inne samorządy udzieliły pomocy finansowej w omawianej sprawie. Natomiast kwota dotacji na zakup samochodu dla naszej jednostki była wysoka, a udzielona pomoc na ww cel, uważa, że nie będzie negatywnie przyjęta przez naszych strażaków. W tym momencie sołtys a jednocześnie radny powiatowy p. J.Turek stwierdził, że takowa pomoc w kwocie 20.000 została przez powiat udzielona, tak jak uczyniło to kilka innych gmin. Sołtys Pan Józef Turek stwierdził także, że podczas wykonywanie telefonów interwencyjnych do PSP Krosno, pierwsze pytanie, które pada ze strony tej służby dotyczy tego czy dana gmina przekazała, bądź nie dotację na zakup sprzętu. W tym momencie radny Grzegorz Nieradka po otrzymaniu głosu zwrócił się do sołtysa Józefa Turka z podziękowaniem za szczerość i otwarte przyznanie tego, co burmistrz próbował ukryć i przedstawić pięknie formułowanymi zdaniami. Burmistrz odpowiedział, że sołtys zbyt prosto przedstawia zaistniałą sytuację, a doświadczenie życiowe nauczyło burmistrza pokory w podchodzeniu do tego typu spraw i nie widzi niczego złego w praktykach PSP ujawnionych przez sołtysa Józefa Turka. W odpowiedzi radny Grzegorz Nieradka stwierdził, że tym różni się od pozostałych, że nie jest skażony dwoma systemami, a obowiązkiem każdego obywatela jest wyznaczanie nowych, lepszych standardów w życiu publicznym. Nie zgodził się na takie załatwianie spraw, które w jego opinii jest formą nacisku, aby nie użyć określenia znamion korupcyjnych. Sołtys Józef Turek powiedział, że to są formy nacisku stasowane przez PSP w Krośnie wobec samorządów gminnych, demaskując tym samym próby zbagatelizowania problemu przez burmistrza. Radny Grzegorz Nieradka dodał, że obietnica przeprowadzenia szkoleń strażackich w Gminie Iwonicz-Zdrój nie jest niczym pewnym i jest swoistym pisaniem palcem na wodzie. Nawiązując do wypowiedzi wiceburmistrza, że koszt wycięcia jednego drzewa wynosi 2 tys. zł dodał, że jeżeli gmina podpisałaby umowę z PSP w Krośnie na wycięcie co najmniej 5 drzew, pozytywnie odniósłby się do proponowanej przez burmistrza uchwały. Natomiast w obecnej sytuacji, gdy nie ma żadnej gwarancji na wycięcie choćby jednego drzewa, nie należy przekazywać kwoty 10 tys. zł na dofinansowanie dla PSP w Krośnie. Nawiązując do wypowiedzi sołtysa Józefa Turka radny Grzegorz Nieradka zwrócił się do pozostałych radnych z retorycznym pytaniem, czy po tym wszystkim co usłyszeli mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do decyzji, jaką powinni podjąć. Burmistrz raz jeszcze zwrócił się do radnego Grzegorza Nieradki podkreślając, że jako osoba młoda patrzy na świat idealistycznie i może nie mieć wiedzy o takim sposobie załatwiania spraw.

Radny Marcin Zając stwierdził, że jest to dobry pomysł, ale na terenie gminy jest dużo pilnych potrzeb m.in. w szkole podstawowej w Lubatowej, gdzie piece do centralnego ogrzewania są w fatalnym stanie. Dlatego składa formalny wniosek, aby kwotę 10 000 zł określoną na dotacje dla Miasta Krosna przenieść na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Lubatowej.

Radny Grzegorz Nieradka poparł wniosek radnego Marcina Zająca.

Następnie Radny Stanisław Zając zgłosił wniosek: W dziale 600 § 6050 wprowadzić zmianę nazwy zadania „z Modernizacji drogi –chodnik w Lubatowej” na „Modernizację dróg gminnych w Lubatowej tj. droga 1 działka nr 1833, droga 2 działka nr 154/1,145/8, droga 3 działka nr 2859,2795 i droga 4 działka nr 58”. W tym znajdują się dwie drogi dla osób niepełnosprawnych, i za określone środki w tym dziale wykonać modernizację wymienionych dróg gminnych.

Podkreślił, by sprawie nadać szybki bieg by zdążyć z modernizacja dróg przed zimą oraz by były wykonać na nich nawierzchni bitumiczną.

Pan Burmistrz odniósł się do ww wniosków i podkreślił, że dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lubatowej stwierdził, że 13 000 zł będą kosztowały elementy do pieca i taką sumę potrzebnych środków finansowych określił na remont kotłowni, którą proponuje się
w projekcie uchwały na wykonanie tego zadania.

 

Radny Grzegorz Nieradka odpowiedział, że burmistrz powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż podczas każdego remontu mogą wystąpić nieprzewidziane wcześniej usterki i należy zabezpieczyć na to zadanie więcej środków.

 

Odnośnie dróg gminnych burmistrz stwierdził, że
w całej Gminie mamy drogi dobre i niedoskonałe, ale należy pamiętać, że decyzja niesie za sobą skutek finansowy, mamy ważne wydatki tj: musimy zabezpieczyć środki na zwroty subwencji oświatowej, które po otrzymaniu decyzji od Ministra Finansów w terminie 14 dni musimy zwrócić środki finansowe do skarbu państwa. Ponadto mamy większe obciążenia gminy, które dotyczą spłaty kredytów. Zaznaczył, że należy popatrzeć całościowo na potrzeby całej gminy i dać szansę wykonać inne zadania inwestycyjne w innych miejscowościach. Odnośnie chodników w Lubatowej przesunięcie wykonania na 2016r. spowoduje większe dofinansowanie ze środków z unijnych, a mniejsze będzie obciążenie finansowe dla gminy, zaoszczędzimy ok. 60 000 zł.

Do słów burmistrza odniósł się radny Stanisław Zając, który szczegółowo przedstawił informacje o wysokości spłat kredytów w poprzednich latach podkreślając, że mimo wysokich rat spłat kredytu były podejmowane duże inwestycje na terenie całej Gminy. Pokreślił również, że wysokość spłaty kredytu w tym roku będzie jedną z niższych w ostatnich latach.

Radny Bogusław Dmytrak pytał, czy szkoły będą zobowiązane do zwrotu środków do budżetu Gminy w związku ze zwrotem niesłusznie pobranej subwencji oświatowej. Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi w sprawie wysokości zabezpieczonych środków na zwrot subwencji w 2015r. w omawianym projekcie uchwały, natomiast szkoły ze względu na potrzeby finansowe w zakresie utrzymania placówek oświatowych nie będą zobowiązane do zwrotu tych środków. Gmina jest zobowiązana do zwrotu tych środków.

Radny Stanisław Zając – stwierdził, że jego wniosek nie narusza budżetu gminy na 2015r. uważa, że środki określone w budżecie gminy na ten rok należy wykorzystać w tym roku, następny rok to nowy budżet i nowe możliwości. Proponowany wniosek to tylko zmiana nazwy zadania..

Radny Bogdan Ryznar podkreślił, że przy uchwalaniu budżetu zwracał uwagę na słaby punkt w dochodach gminy pochodzący ze sprzedaży działki, uważa że nie będzie remontu dróg, dopóki nie będzie dochodów ze sprzedaży działek sprzedamy działki, a mieszkańcy domagają się remontu dróg. Pytał, co Panowie robią w tej sprawie, czy są np. ogłoszenia na stronie internetowej gminy i czy są chętni do zakupu tej działki.

Pan Burmistrz poinformował, że zrobiono wszystko w sprawie sprzedaży działki, ale niestety jeszcze nie sprzedano. Ponadto wpłynął wniosek o zwrot części działki, ale liczy na to, że w 2016r. uda się sprzedać tą działkę z przeznaczeniem na świadczenie usług leczniczych.

Pan Grzegorz Nieradka pytał o możliwość przygotowania osobnych projektów uchwał tak, aby proponowane zadania były określone w formie przejrzystej.

Pan Skarbnik odniósł się do wypowiedzi radnego Bogdana Ryznara i radnego Grzegorza Nieradki. W sprawie zaplanowania dochodu ze sprzedaży działki w budżecie Gminy na 2015r., poinformował, że planowanie dochodu ze sprzedaży działki dało możliwość uzyskania określonych wskaźników budżetowych niezbędnych do skonstruowania i uchwalenia budżetu, bo w przeciwnym razie nie zostałby uchwalony. Odnośnie przygotowania projektów uchwał poinformował, że w przypadku, kiedy zadania są ze sobą powiązane to muszą być przedstawione jak w omawianym projekcie uchwały, gdyż Gmina może udzielić dotacji tylko ze środków własnych.

Pan radny Bogdan Ryznar zwrócił uwagę na jeszcze jedną informację wynikającą z uchwały, skąd idzie przekaz dla społeczeństwa, że w 2015r. na remont dróg przeznacza się znaczną kwotę, a tak naprawdę nie ma pieniędzy na ich realne wykonanie. Uważa, że należy jasno i przejrzyście przekazywać informacje dla mieszkańców Gminy w zakresie wykonywanych zadań (inwestycji).

Pan Jacek Rygiel Z-ca Burmistrza przekazał, że środki określone w projekcie uchwały na remont dróg gminnych stanowią zabezpieczenie środków finansowych na remont drogi „Turkówka”.

Radny Zając Marcin podkreślił, że jego wniosek dotyczy właśnie takiej samej sytuacji czyli zabezpieczenia dodatkowych środków na nieprzewidziane wydatki w związku z remontem kotłowni w szkole.

Odnośnie wykonania chodnika w Lubatowej sołtys Józef Turek poinformował, że w Starostwie Powiatowym jest opracowany projekt do realizacji w 2016r gdzie zaplanowano wykonanie chodnika od pierwszego mostu do kościoła, następnie 430m bieżącego chodnika oraz 271m nakładki asfaltowej na drodze. Inwestycję oszacowano na ok 150 000 zł, zaoszczędzimy ok 90 000 zł.

W sprawie remontu dróg gminnych za środki z chodnika w Lubatowej określone w budżecie na 2015r. popiera ten wniosek, a szczególnie wykonanie dróg do osób i niepełnosprawnych, gdzie modernizacja tych dróg jest konieczna w celu zapewnienia rodzicom łatwiejszego dojazdu do domów mieszkalnych.

Pan radny Drozd Stanisław zwrócił uwagę na potrzeby miejscowości Lubatówki, proponował część środków z Lubatowej przekazać do Lubatówki, ponieważ też są drogi, też są osoby niepełnosprawne, drzewa też czekają na wycinkę ponad 20 lat. Odnośnie dotacji dla straży miejskiej w Krośnie obawia się o negatywne odczucia strażaków z Iwonicza-Zdroju, ponadto uważa, że pozostałe jednostki OSP w Gminie też potrzebują środków finansowych na uzupełnienia sprzętu w swoich jednostkach.

Pan radny Michał Kielar stwierdził, że będzie nowy budżet na 2016r i liczy na to, że środki będą zabezpieczone dla OSP z Iwonicza-Zdroju. Zaraz po tych słowach przeprosił i poinformował, że musi już wyjść. Burmistrz zwrócił się do radnego Michała Kielara, że jest strażakiem, sugerując że powinien zostać, bo trwa dyskusja na temat OSP w Iwoniczu-Zdroju. Mimo to, radny Michał Kielar opuścił salę obrad.

Pan Burmistrz prosił spojrzeć na Gminę jako całość, zwrócić uwagę na potrzeby w innych miejscowościach i wtedy i podjąć jak najmądrzejszą decyzję.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy po przewie wznowił obrady.

Poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonych wniosków :

 • Wniosek Komisji Budżetu i Finansów – w sprawie wyłączenia dotacji celowej dla Miasta Krosna w wysokości określonej w § 4 ust. 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krośnie. Wniosek w głosowaniu, głosujących 13, za 9, przeciw 3, wstrzy. się od głosu 1. Wniosek został przyjęty.
 • Wniosek radnego Marcina Zająca – Aby kwotę 10 000 zł określoną na dotację dla Miasta Krosna przenieść na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Wniosek w głosowaniu, głosujących 13, za 9, przeciw 3, wstrzymał się od głosu 1 radny. Wniosek został przyjęty.
 • Wniosek radnego Stanisława Zająca – W dziale 600 § 6050 wprowadzić zmianę nazwy zadania z „Modernizacji drogi –chodnik w Lubatowej” na „Modernizację dróg gminnych w Lubatowej tj. droga 1 działka nr 1833, droga 2 działka nr 154/1,145/8, droga 3 działka nr 2859,2795 i droga 4 działka nr 58”. Wniosek w głosowaniu, głosujących 13, za 9, przeciw 3, wstrzymał się od głosu 1 radny. Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady przed głosowaniem poprosił skarbnika gminy o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w związku z przyjętymi wnioskami radnych.

Pan Skarbnik poinformował jaki kształt przyjmie uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.po wprowadzeniu przyjętych zmian przez Radę Miejską.

Po wprowadzonych zmianach Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosujących 13, za 9, wstrzymało się od głosu 4 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

 

 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022,

Pan Skarbnik poinformował jaki kształt przyjmie uchwała w przedmiotowej sprawie w związku z przyjętą ww uchwałą sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzonych zmianach. Głosujących 13, za 9, wstrzymało się od głosu 4 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

 

 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finasów wydała negatywną opinię do projektu uchwały.

Pan radny Marek Bliżycki zabrał głos w sprawie przekazania środków na remont kotłów w szkole podstawowej w Lubatowej, stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów podkreślano, że środki przekażemy dla OSP w Iwoniczu-Zdroju, inaczej mówiliśmy, a dzisiaj inaczej postąpiliśmy.

Pan radny Grzegorz Nieradka potwierdził, że na posiedzeniu komisji tak było mówione, ale wniosek Pana Marcina Zająca był zasadny. Dodał, że radny Michał Kielar, który jednocześnie jest strażakiem ochotnikiem nie upomniał się o przekazanie tych środków dla OSP w Iwoniczu-Zdroju i opuścił salę obrad, choć mógł złożyć wniosek formalny tak, jak uczynił to radny Marcin Zając.

Pan radny Ryznar podkreślił, że Rada będzie pamiętać o OSP w Iwoniczu-Zdroju.

Innych uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 13, za 0, przeciw 9, wstrzy. się 4. W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.

 • zaciągnięcia zobowiązania.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy zabezpieczenia środków w na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój do wysokości 52 400 zł ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2015 rok. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 • W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Gmina Iwonicz-Zdrój udzieli w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krośnieńskiemu w wysokości 25 % wartości zadania nie więcej niż 438 713 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodników w m. Lubatówka i w m. Lubatowa oraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

Ad. 7 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Przewodniczący Rady odczytał pismo Huty Szkla „Stella sp.j. w Lubatowej w sprawie ponownego wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż działki o pow. 2 ary niezbędnej dla potrzeb komunikacyjnych Spółki. Obecny na sesji właściciel Huty Szkła Pan G Zając uzasadnił przedstawioną prośbę w sprawie zakupu tej działki. W przedmiotowej sprawie głos zabrał Pan Burmistrz Gminy oraz Pan Józef Turek Sołtys sołectwa Lubatowa. Uzgodniono, że w dniu 25 września 2015r odbędzie się spotkanie Komisji Rozwoju Gminy i Rady Sołeckiej w celu przeanalizowania ww sprawy. Podkreślano, że ze względu na planowane inwestycje gminy na tym terenie, przedmiotowa działka może być potrzebna dla sołectwa.

Następnie Przewodniczący Rady przekazał informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2014r. Burmistrza Gminy Przewodniczącego Rady i Radnych Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju dokonanych przez naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kolejnym tematem była sprawa odwodnienia szkoły w Lubatowej. Na pytanie radnego Marcina Zająca dlaczego w okresie wakacyjnym nie została wykonana ta inwestycja, choć Burmistrz zapewniał podczas lipcowej sesji że tak się stanie, Burmistrz i Z-ca Burmistrza odpowiedzieli, że w okresie wakacji nie podjęto prac przy odwodnieniu budynku szkoły, ze względu na zachowanie obowiązujących procedur budowlanych. Ponadto poinformowali o planowanym do realizacji projekcie dot. termomodernizacji szkoły.

Pan radny Drozd Stanisław podziękował za wykonany remont przedszkola w Lubatówce oraz poprosił, aby posiedzenia Komisji Bi F odbywały się w Urzędzie Gminy. Pan Burmistrz poinformował, że w przedszkolu w Lubatówce wykonano generalny remont w pomieszczeniach przedszkola.

Pan radny Grzegorz Nieradka podziękował Panu Burmistrzowi za wykonanie barier zabezpieczających przy drodze gminnej oraz prosił o dokończenie montowania tych barier. Ponadto prosił o przekazanie informacji osobie zainteresowanej na jakim etapie załatwiania jest sprawa dotycząca przekazania na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność tej osoby. Podkreślił, że mowa była o kwocie 30.000 zł, ale właściciel nieruchomości gotów jest odstąpić ją za kwotę 25.000 zł. Ponadto Radny Nieradka poinformował, że zgodnie z wiedzą, jaką uzyskał tuż przed sesją, nieruchomość mogłaby zostać sprzedanie Gminie nawet za kwotę 20.000 zł. Pan Burmistrz poinformował, ze sprawdzi temat i informacja zostanie dla tej osoby natychmiast przekazana.

Pan Józef Turek sołtys sołectwa Lubatowa zgłosił problem mieszkańców sołectwa z zaopatrzeniem w wodę w okresie suszy. Pan Burmistrz poinformował, że czynione są starania w celu przygotowania punku poboru wody na Turkówce przez zamontowanie dużego zbiornika wody.

Radny Stanisław Zając prosił o zamontowanie tablicy na ogłoszenia na pierwszym przystanku autobusowym w Lubatowej „Nawsiu” oraz pytał, kto wykonał plan organizacji ruchu w centrum Iwonicza-Zdroju i czy można wprowadzić w nim zmiany w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Pan Burmistrz przyjął do realizacji prośbę radnego odnośnie zamieszczenia tablicy ogłoszeń, a w sprawie organizacji ruchu odpowiedział, że plan wykonał urząd Gminy, podkreślił również że trudno jest zrealizować wszystkie oczekiwania mieszkańców.

Pan Bogusław Dmytrak w imieniu rodziców, nauczycieli i uczniów podziękował Panu Burmistrzowi za podjętą decyzję w sprawie organizacji dwóch oddziałów w klasowych
w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu. Pan Burmistrz podkreślił, że decyzja w sprawie utworzenia dwóch oddziałów została wypracowana wspólnie na posiedzeniu Komisji Oświaty. Podjęto dobrą decyzję dla dzieci w zakresie ich wychowania i kształcenia. Zaznaczył jednak, że utrzymanie dwóch oddziałów to większe wydatki w oświacie i tego jesteśmy świadomi, że będzie mniej środków na inne zadania inwestycyjne, w tej kwestii liczy na modrość Rady w podejmowaniu decyzji.

Pan radny Bogdan Ryznar zgłosił następujące sprawy: potrzebę wymiany zniszczonych witaczy naszej Gminy, następnie prosił o udostępnienie umów zawartych z osobami prywatnymi w celu zakończenia analizy prowadzonej przez Komisję Budżetu i Finansów oraz o wprowadzenie na sesję tematu dotyczącego kanalizacji i wodociągu na terenie gminy. Na ręce burmistrza złożył również zaproszenie dla Dyrektora ZGK, który będzie pomocny w dyskusji w temacie wodociągów i kanalizacji.

 

Pan Burmistrz poinformował, że jest opracowany projekt witaczy, który będzie zrealizowany po uzyskaniu zezwolenia na ich budowę. Pozostałe sprawy przyjął do realizacji.

 

Radny Grzegorz Nieradka po raz kolejny przypomniał burmistrzowi o konieczności zespolenia śrubami barier drogowych przy drodze powiatowej w Iwoniczu. Burmistrz przyjął wniosek radnego.

Radny Jerzy Jakubczyk pytał w sprawie przedszkola w Lubatowej. Pan Burmistrz poinformował, że temat przedszkola jest rozważany, chodzi o funkcjonujące zakłady pracy i zachowanie interesów stron.

Pan Grzegorz Nieradka przedstawił sprawę utworzenia strefy dla ruchu pieszego w Iwoniczu na osiedlu Zadwór za utworzeniem tej strefy podpisy złożyło blisko 100 osób. Pan Burmistrz pozytywnie przyjął inicjatywę radnego Grzegorza Nieradki wyrażając uznanie za poświęcenia mnóstwa czasu na zebranie tak dużej liczby podpisów.

 

Pan radny Marcin Zając pytał w sprawie mieszkań nad ośrodkiem zdrowia w Lubatowej. Pan Burmistrz poinformował, że mieszkania nad ośrodkiem zdrowia winny mieć funkcję doraźną dla osób dotkniętych zdarzeniem losowym. Pan radny Marcin Zając w odpowiedzi zaznaczył, że obecny zapis w uchwale Rady Miejskiej mówi, że lokale ww. budynku mogą być przedmiotem najmu z osobami pracującymi w jednostkach organizacyjnych Gminy. Radny uważa, że zapis ten jest nie do końca sprawiedliwy dla mieszkańców, gdyż zdarzenie losowe może dotknąć nie tylko osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych Gminy, ale również poza Gminą bądź wcale nie pracujących, bezrobotnych. Wówczas ten zapis wyklucza takie osoby z nawet tymczasowego korzystania z tych pomieszczeń.

 

Pan radny Stanisław Drozd prosił o usunięcie krzaków przy drodze powiatowej,
o uporządkowanie chodników oraz o urealnienie ceny wynajmu sali w Domu Ludowym
w Lubatówce.

Pan radny Bogusław Dmytrak prosił o modernizację i oświetlenie drogi za stadionem
w Iwoniczu.

Pan Burmistrz przyjął zgłoszone wnioski do realizacji.

 

Pan Marcin Zając zabrał głos w sprawie podziału środków na zadania realizowane
w zakresie kultury fizycznej i sportu, pytał dlaczego został zmieniony ustalony już wcześniej podział środków, a miało to miejsce na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej, gdzie obecni byli Zastępca Burmistrza p. Jacek Rygiel, Skarbnik Gminy p. Janusz Turek oraz wszyscy Prezesi zainteresowanych klubów sportowych. Pan Burmistrz przedstawił argumenty jakie wpłynęły na zmianę dotacji w zakresie prowadzonej działalności przez kluby sportowe na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy. Radny Marcin Zając zwrócił uwagę, że zmniejszono dotację dla klubu IKN „Górnik” Iwonicz-Zdrój, gdzie klub uczestniczy w zawodach ogólnopolskich przez co koszty wyjazdów i sprzętu narciarskiego są bardzo duże, oraz dla klubu LKS Lubatowa, który obejmuje szkoleniem cztery drużyny w tym jako jedyny, dwie młodzieżowe w klasie okręgowej.

 

Ad. 8 Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godzinie 15.15.

Protokołowała Danuta Borek,

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński.

Pokreślony tekst w protokole, to zmiany wprowadzone na XV sesji.