biuletynGospodarka nieruchomościamiDrugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości LUBATOWA

Drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości LUBATOWA

BURMISTRZ GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości LUBATOWA Nr 6751 o pow. 745 m2 ,prawo własności Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w księdze wieczystej Nr KS1K/0006220/0

Przetarg odbędzie się dnia 07 stycznia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 

Opis nieruchomości:

 Działka Nr 6751 o pow. 745 m2 położona w miejscowości LUBATOWA ,prawo własności Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w księdze wieczystej Nr KS1K/00062210/0 Nieruchomość nie posiada dojazdu.

Zgodnie zobowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Lubatowa „1” w 50 % powierzchni stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej a pozostała powierzchnia stanowi teren rolny.

 Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 4295.98 zł brutto /cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy/.

Wadium w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 04 stycznia 2016 roku   lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001.

 Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

                                                                                             Witold Kocaj

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój