biuletynInwestycje celu publicznegoZakończenie postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zakończenie postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U z 2015 roku.poz.199, z późn. zmianami/ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 roku poz.267, z późn. zmianami/

 

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

 

że zostało zakończone prowadzone przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ „ LUBATOWA „WRAZ Z SYSTEMEM ANTEN ,URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ NA DZIAŁCE NR 5064.

 

Strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze zgromadzonymi aktami , złożyć uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                     Witold Kocaj

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój