biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Regulaminu pracy

Zmiana Regulaminu pracy

Zarządzenie Nr 030.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy

Na podstawie art. 1042 § 2, art. 1043 § 1, art. 135 § 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z póź.zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź.zm) w związku z art. 42 ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)

  • 1. W Zarządzeniu Nr 16/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy, zmienionego Zarządzeniem Nr 017.K.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 16 grudnia 2014 oraz Zarządzeniem Nr 006.K.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 41 w ust. 1 słowa: ” 1-miesięcznym „ zastępuję się słowami: „3-miesięcznym”,

2) w § 41 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują w godzinach od 7.00 do 14.00 lub od 8.00 do 15.00„

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości pracowników i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.