biuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiZgłaszanie uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Zgłaszanie uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

             Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r poz.1515.) art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm. ) oraz Uchwały nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

            Uwagi i opinie należy zgłaszać na załączonym wzorze formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca, pocztą na adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 28 38-440 Iwonicz-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: tomasz.klimkiewicz@iwonicz-zdroj.pl w treści wpisując „Formularz zgłaszania opinii” do dnia 17 grudnia 2015 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 grudnia 2015 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17 grudnia 2015 r.

formularz konsultacji PROGRAM

program wspołpracy z organizacjam iuchwała