biuletynInwestycje celu publicznegoDecyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Lubatowa” wraz z systemem anten, urządzeniami technologicznymi oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce Nr 5064 położoną w miejscowości Lubatowa”

Decyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Lubatowa” wraz z systemem anten, urządzeniami technologicznymi oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce Nr 5064 położoną w miejscowości Lubatowa”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku ,poz.267, z późn. zmianami/

 

BURMISTRZ GMINY IWONICZ- ZDRÓJ

 z a w i a d a m i a ,

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz dnia 21.12..2015 roku została wydana decyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Lubatowa” wraz z systemem anten, urządzeniami technologicznymi oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce Nr 5064 położoną w miejscowości Lubatowa”

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

Al. Słoneczna 28 – pokój Nr 204 w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni – licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                             Witold Kocaj

                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój