Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska

Uchwała Nr XVI/113/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z póź.zm.) , Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

  • 1. W Uchwale Nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu uzdrowiska ( opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 2442) w § 1 pkt. 3) prostuje się oczywistą omyłkę pisarską poprzez skreślenie zapisu „pkt.1)”.
  • 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński