Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchylenie uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – I etap

Uchylenie uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – I etap

Uchwała Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – I etap.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. Uchyla się uchwałę nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r.w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 'Iwonicz-Zdrój” – I etap.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdroj.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.