biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Uchwała Nr XVI/110/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. W uchwale nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 3. ust.1. lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:

„a)  w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola , o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy – kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę nie niższą od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iwonicz-Zdrój.”.

„b)  w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy – kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Iwonicz-Zdrój, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Iwonicz-Zdroj wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę nie niższą od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iwonicz-Zdrój.”.

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.