biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

Powołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

Zarządzenie Nr 124.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

  • 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Pani Genowefa Dopart – Przewodnicząca

2) Pani Anna Frodyma – Członek

3) Pani Anna Gościńska – Członek

  1. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.
  • 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj