Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XIV/2015 z dnia 27 października 2015r.

Protokół Nr XIV/2015 z dnia 27 października 2015r.

Protokół Nr XIV/2015  z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 27 października 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, Pracownika Urzędu Gminy – Danutę Lenart, Panią Architekt – Iwonę Skomiał, Prezesa Uzdrowiska Iwonicz S.A. – Piotra Komornickiego, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Grzegorz Nieradka. Obecnych 14 radnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I,
 • Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
 • Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 • Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • Zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • Zmiany uchwały nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • W sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019,
 • Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2019,
 • Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • Zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Marcin Zając wnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt. 4. 2) dotyczącego projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój. W związku z propozycją zmian ww. projektu przedstawioną na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej, opiniowanie uchwały zostało przeniesione na następne posiedzenie Komisji. Zmiana porządku obrad została jednomyślnie przyjęta przez Radnych w głosowaniu: głosujących: 14, za: 14.

Następnie Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza zwrócił się z wnioskiem o wniesienie do porządku pkt. 12 (po usunięciu pkt 4. 2) i przenumerowaniu listy) projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016 rok na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego – przybudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa w kwocie 74 000 zł (60 000 zł na prace projektowe; 14 000 zł na opracowanie studium wykonalności). Zastępca Burmistrza zgłosił również dwie autopoprawki dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. Zmiany w czasie obrad przedstawiła Pani Sekretarz.

Pan Bogusław Dmytrak poprosił o złożenie wyjaśnień w sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania, przez Kierownika Referatu Infrastruktury – Pana Roberta Niemczyka.

Następnie Radni dyskutowali w sprawie projektu uchwały na temat zaciągnięcia zobowiązania.

Pan Bogdan Ryznar podkreślił, iż na ostatniej sesji Radni poprosili, aby projekty uchwał były przedstawiane z pewnym wyprzedzeniem niezbędnym do zapoznania się z ich tematem przez Członków Rady. Ponownie zwrócił się z prośbą w tej sprawie. Swojego przedmówcę poparli Pan Przewodniczący oraz Pan Dmytrak. Radni byli zgodni co do tego, że przedszkole w Lubatowej jest bardzo potrzebne. Niezbędne jest przedstawienie wstępnego kosztorysu i szacunkowych kwot.

Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Poinformował, iż znane są szacunkowe kwoty dotyczące przedsięwzięcia.

Z kolei Pan Stanisław Zając podał do wiadomości, że projekt budowy przedszkola został pozytywnie przyjęty przez mieszkańców Lubatowej na ostatnim zebraniu wiejskim.

Następnie jeden z mieszkańców Lubatowej wyraził swoje poparcie dla inicjatywy budowy przedszkola.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania został jednomyślnie przyjęty przez Radnych w głosowaniu: głosujących: 14, za: 14.

Porządek obrad również został jednomyślnie przyjęty w głosowaniu: głosujących: 14, za: 14.

 

Ad 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 3.

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

 

            Pan Bogdan Ryznar przedstawił pismo Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 6 października 2015 r. dotyczące wniesienia poprawek do protokołu w terminie do 9 października 2015 r. w związku z brakiem nagrania z ostatniej sesji. Stwierdził, że zmiany do protokołu powinny być przedstawione na dzisiejszej sesji. Pan Stanisław Drozd poinformował, że wniósł uwagi, które były wprowadzone do protokołu w Biurze Rady Miejskiej. Następnie Pan Ryznar odczytał uwagi Radnych dotyczące protokołu. W sprawie zabrał głos również Pan Marcin Zając i Pan Stanisław Drozd, którzy przedstawili propozycję zmian. Wszystkie uwagi zostały przekazane na ręce protokolanta.

Pan Marek Bliżycki złożył wniosek, aby przyjmowanie protokołu przez Radnych po jego uzupełnieniu przenieść na następną sesję.

Przewodniczący Rady zgodził się z wnioskiem swojego przedmówcy, który jednogłośnie został przyjęty w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

Ad 4.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I.

 

Przewodniczący przedstawił podstawę prawną, uzasadnienie projektu uchwały dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – etap I. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są następujące przeznaczenia terenów:

 • część terenu zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego w różnych strefach ochrony konserwatorskiej oznaczonego na rysunku dołączonym do ww uchwały symbolem UZ 3, przeznacza się w granicach zmiany planu, na teren usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem UZ 3.1.
 • teren zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w różnych strefach ochrony konserwatorskiej oznaczony na rysunku planu dołączonym do ww uchwały symbolem UZT 4, przeznacza się na obszar usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem UZT 4.1 oraz tereny lasu w strefie „A” uzdrowiska oznaczone symbolami: ZL 1.1 i ZL 1.2.

 

Następnie Radni przedstawili pozytywne opinie Komisji Rady Miejskiej na temat omawianego projektu uchwały: Pan Łukasz Bień opinię Komisji Rozwoju z dnia 20 października 2015 r., Pan Rajmund Boczar opinię Komisji Uzdrowiskowej z dnia 21 października 2015 r.

W związku z niską jakością map dołączonych do projektu, Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawianie różnego rodzaju załączników graficznych np. na płytach CD.

Następnie głos zabrała Pani Architekt – Iwona Skomiał autorka planu, która przedstawiła ogólne założenia uchwały. Poinformowała, że nastąpiło dostosowanie opisów do obecnie obowiązującej uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pani Architekt przedstawiła problem, który pojawił się podczas tworzenia projektu: tereny przeznaczone pod usługi opisane w uchwale zajmują część terenów leśnych (szpital „EXCELSIOR”). Doszło więc do zawężenia granic obszaru, o którym mowa. Podobna sytuacja dotyczyła również terenów wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe przy ul. Kulczyńskiego. Inwestor zadecydował, aby zmienić status działek prywatnych będących jego własnością na grunty nieleśne. W tym celu został złożony wniosek do Marszałka Województwa. Natomiast grunty leśne należące do Lasów Państwowych pozostają w użytkowaniu leśnym.

Pan Bogdan Ryznar zwrócił się pytaniem do Pani Architekt: czy nie ma obawy, iż uchwała zostanie uchylona w procesie legislacyjnym na etapie wojewódzkim w związku z tym, że obszary o których mowa są położone w strefie uzdrowiskowej A.

Pani Danuta Lenart odnosząc się do wypowiedzi Pana Ryznara poinformowała, że podstawowym dokumentem, który dotyczy strefy uzdrowiskowej A, jest zgoda Ministra Zdrowia z 24 czerwca 2015 r. opiniująca pozytywnie omawiany projekt.

Pan Komornicki poprosił o podjęcie omawianej uchwały niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Poinformował, iż uzdrowisko planuje aplikować o środki unijne w Regionalnym Programie Operacyjnym, dzięki czemu może uzyskać środki na inwestycję.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez podmioty, dla których organem prowadzącym jest uprawniona osoba prawna lub fizyczna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji wynika z konieczności dostosowania jej postanowień do aktualnego brzmienia art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Uchwały podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów w brzmieniu obowiązującym przez 31.03.2015 tracą moc po dniu 31.12.2015 r. Projekt ww. uchwały uwzględnia również przekształcenie Przedszkola Muzycznego w Iwoniczu z innej formy wychowania przedszkolnego na niepubliczne przedszkole.

Przewodniczący Rady zgodnie z wnioskiem Pana Dmytraka nie przedstawiał całości projektu.

Pan Marek Bliżycki dodał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej dnia 22 października 2015 zostały wprowadzone zmiany, które następnie przedstawił Przewodniczący Komisji Marcin Zając. Do §14 dodano ust. 3 w brzmieniu: „Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój po zakończeniu kontroli udziela informacji Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w formie pisemnej o przeprowadzonej kontroli.”

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

 

Pan Przewodniczący przedstawił podstawę prawną, projekt uchwały oraz uzasadnienie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Projekt dotyczy działki Nr 5312/4 o pow. 0,01 ha położonej w miejscowości Lubatowa, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której prawo własności wpisane jest w księdze wieczystej Nr KS1K /00062210/9. Działka ma być przeznaczona pod uprawy rolne.

Pan Łukasz Bień przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. Poprosił Pana Jacka Rygla o wyjaśnienie zapisów umowy dotyczącej omawianej uchwały, w związku z tym, że działka jest położona w sąsiedztwie Starej Szkoły, która ma zostać przebudowana na potrzeby przedszkola.

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformował, że umowa została podpisana z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy.

Uchwała została jednomyślnie podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

Przewodniczący przedstawił podstawę prawną, projekt uchwały oraz uzasadnienie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek: Nr 383/2 o powierzchni 0,04ha oraz Nr 358 o powierzchni 0,02ha położonych w Iwoniczu stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla których prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

Pan Łukasz Bień przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.

Pan Dmytrak zwrócił się z pytaniem: czy po sprzedaży na działce planowana jest jakaś działalność gospodarcza. Poinformował, iż istnieje zagrożenie polegające na tym, że zainteresowani kupnem działek należących do Gminy planują ich sprzedaż na potrzeby budowy sklepu „Biedronka”.

Pan Niemczyk w odpowiedzi podał do wiadomości, iż są to obszary przylegające do działek mieszkańców, którzy chcą je powiększyć.

Zastępca Burmistrza dodał, że omawiane grunty są rolne, w związku z czym nie istnieje wyżej opisane zagrożenie.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Przewodniczący przedstawił podstawę prawną, projekt uchwały oraz uzasadnienie dotyczący regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pan Marcin Zając poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej z dnia 22 października 2015 r.

Następnie Pani Sekretarz przedstawiła dwie autopoprawki. W związku z tym, że wniosek o przyznanie pomocy jest kierowany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasugerowała wykreślenie w załączniku 2 na str. 1 określenia „do szkoły” po „data wpłynięcia wniosku”, oraz określenia „szkoły” po wyrazie „pieczątka”.

Wniosek został przyjęty przez Radnych w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

Poinformowała, że Pani Dyrektor GOPS zaproponowała wykreślenie w załączniku nr 2 stron od 6 do 8 rozpoczynające się od zapisu „warunki przyznawania stypendium szkolnego”, ponieważ dotyczą one danych, które po upływie pewnego czasu ulegają zmianie.

Wniosek został przyjęty przez Radnych w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój. Zmiany dotyczą dwumiesięcznika pt. „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”. Czasopismo ma być udostępniane nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Zostały wprowadzone również zmiany składu Rady Redakcyjnej: Redaktor naczelny: Kazimierz Szajna, Z-ca redaktora naczelnego: Józef Sowiński, Sekretarz redakcji: Stanisław Zając, Członkowie: Marek Bliżycki, Ewa Dobrowolska, Marcin Zając, Grzegorz Nieradka, Jan Nycz, Marcin Rygiel, Bożenia Gunia.

Pan Jerzy Jakubczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Statutowej z dnia 20 października 2015 roku na temat projektu uchwały.

Pan Stanisław Zając złożył wniosek, aby czasopismo było rozprowadzane odpłatnie. Swoje zdanie uzasadnił tym, że środki pochodzące ze sprzedaży mogłyby zasilić budżet Gminy.

Pani Sekretarz zaproponowała, aby usunąć zdanie określające miejsce rozprowadzania czasopisma, pozostawiając: „Czasopismo rozprowadzane jest odpłatnie”.

Pan Marek Bliżycki odnośnie do §6 dotyczącego siedziby redakcji, podkreślił, że adres ten może ulec zmianie w związku z przeniesieniem biura Gminnego Ośrodka Kultury. Dlatego zasugerował poprawkę §6 w brzmieniu: „Wydawcą czasopisma jest Gmina Iwonicz-Zdrój, a siedziba redakcji mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju.”

Następnie Pan Skarbnik zwrócił uwagę na problem polegający na tym, że Gmina nie może prowadzić takiej działalności gospodarczej, prowadząc sprzedaż pisma. W związku z tym należałoby dokonać zmiany wydawcy w §6 na Gminny Ośrodek Kultury.

Pan Łukasz Bień podkreślił, iż wprowadzenie omawianych poprawek może skutkować tym, że brzmienie treści procedowanej uchwały może być identyczne z brzmieniem uchwały obecnie obowiązującej.

 

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy na zapoznanie się z tematem.

 

Po wznowieniu obrad Pani Sekretarz poinformowała o treści poprzednich uchwał dotyczących pisma. Analizując te zapisy, zaproponowała zmianę §4 ust. 2 w brzmieniu: „Czasopismo rozprowadzane jest odpłatnie.”, którą zgłosiła w imieniu Pana Stanisława Zająca. Nadmieniła, iż w treści uchwały należy umieścić dokładny adres redakcji, ponieważ czasopismo jest wpisywane do rejestru czasopism w sądzie.

Pan Przewodniczący zasugerował zmianę §6: „Wydawcą czasopisma jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, a siedziba redakcji mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Leśnej 2c.”, którą złożono jako autopoprawkę Burmistrza.

Pan Rajmund Boczar zwrócił się z pytaniem o kwotę dochodu ze sprzedaży czasopisma. Na salę obrad poproszono Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Panią Dorotę Świstak, która poinformowała, że Gmina ponosi straty wydając pismo samorządowe.

Pan Rajmund Boczar złożył wniosek, aby pismo było rozprowadzane bezpłatnie.

Radni przyjęli wniosek Pana Stanisława Zająca, aby czasopismo było wydawane odpłatnie: głosowało: 14, za: 9, przeciw: 5.

Następnie głosowaniu poddano wniosek Burmistrza o zmianę §6: „Wydawcą czasopisma jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, a siedziba redakcji mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Leśnej 2c.”, który został przyjęty jednomyślnie: głosowało: 14, za: 14.

Rada Miejska podjęła uchwałę w głosowaniu: głosowało: 14, za: 9, przeciw: 4, wstrzymało się: 1.

 

 • Zmiany uchwały nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Zmiany te dotyczą składu Komisji: do składu Komisji Uzdrowiskowej powołuje się Pana Kazimierza Deręga.

Pan Jerzy Jakubczyk przedstawił pozytywną opinię Komisji Statutowej z dnia 20 października 2015 r.

Rada Miejska podjęła uchwałę w głosowaniu: głosowało: 14, za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

 

 • W sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019.

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Pan Marcin Zając, Pan Bogdan Ryznar, Pan Michał Kielar, którzy zostali powołani do składu wyżej wymienionej Komisji w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący Komisji – Pan Marcin Zając, Członkowie – Pan Bogdan Ryznar, Pan Michał Kielar, ogłosiła wyniki: Pani Agata Boczar otrzymała głosów 11, Pan Andrzej Ceglarz – 3, Pani Sabina Anna Nycz – 12, Pani Bogusława Michalak-Trybus – 2. Na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019 wybrano następujące osoby: Pani Sabina Anna Nycz, Pani Agata Boczar.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2019.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały oraz poinformował o sposobie głosowania. Nadmienił, że do wyborów zgłoszono jednego kandydata: Pana Leszka Rygla.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki: Pan Leszek Rygiel otrzymał 14 głosów i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2019.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Poinformował, iż Radni głosują w sposób identyczny, jak w przypadku poprzedniej uchwały.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki: Pan Andrzej Ceglarz otrzymał 14 głosów i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

            Pan Stanisław Zając podziękował zespołowi do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników oraz Pani Sekretarz za przygotowanie do przeprowadzenia wyborów na ławników.

 

 • Zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok.

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz wyjaśnienie. Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 31 498 zł.

Kwota 920 zł to środki ze sprzedaży złomu w SP Iwonicz oraz kwota 16 248 zł to dochód z wynajmu pomieszczeń w schronisku młodzieżowym w SP Iwonicz. Zgodnie z wnioskiem P. Dyrektor środki te proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych w SP Iwonicz. Szkoła ta również pozyskała środki w ramach Programu Pajacyk w związku z umową zawartą z Polską Akcją Humanitarną. Kwotę 3000 zł tak po dochodach, jak i wydatkach proponuje się wprowadzić na żywienie w stołówkach w tejże szkole.

Kwota 11 330 zł to środki jakie Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu pozyskało z tytułu wynajmu pomieszczeń i zgodnie z sugestią P. Dyrektor proponuje się przeznaczenie tych środków na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

W planie wydatków proponuje się następujące zmiany oprócz tych opisanych powyżej.

W związku ze zmianą klasyfikacji w jednostkach SP Lubatowa, PG Iwonicz i PG Iwonicz-Zdrój wprowadza się klasyfikację związaną z wydatkami dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez poradnię. Proponuje się również zmianę przeznaczenia środków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zakupu kontenerów na odpady. Istnieje również konieczność zabezpieczenia środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015. Kwota 15 283 zł w GOPS stanowi 20% wkładu własnego dla zabezpieczenia realizacji tego zadania. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono prawidłową nazwę zadania zgodną z uchwałą zebrania wiejskiego oraz Rady Miejskiej dotyczącą funduszu sołeckiego w Iwoniczu.

W ramach dotacji dla Przedszkola Muzycznego w Iwoniczu dokonano obowiązującej kwoty dotacji na poszczególne klasyfikacje budżetowe zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Pan Bogdan Ryznar poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 października 2015 r.

Następnie Pan Burmistrz na pytanie Przewodniczącego wyjaśnił sprawę zakupu kontenerów.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

 • Zaciągnięcia zobowiązania na przedszkole w Lubatowej.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały oraz wyjaśnienie. Proponuje się podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na rok 2016 w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby nowo tworzonego przedszkola gminnego w Lubatowej. Procedura opracowania dokumentów oraz uzyskania pozwolenia na budowę wykracza poza rok budżetowy, na który zabezpieczono środki finansowe. Zawarcie umowy z wykonawcą – zgodnie z prawem – jest możliwe w takiej sytuacji tylko w przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Następnie Pan Bogdan Ryznar poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 października 2015 r. Poprosił o złożenie wyjaśnień dotyczących kwot ww. zobowiązania.

Następnie Zastępca Burmistrza podał do wiadomości dwie koncepcje utworzenia przedszkola: rozbudowa i przebudowa starej szkoły lub usytuowanie przedszkola z przewiązką przy istniejącym budynku szkoły. Poinformował, że planowane jest przedsięwzięcie według pierwszej ww. koncepcji. Szacunkowy koszt inwestycji jest równy 2 200 000 zł.

Z kolei głos zabrał Pan Robert Niemczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury. Poinformował o możliwości realizacji projektu według warunków technicznych, które będą obowiązywały od roku 2021. Przedstawił planowane zastosowanie nowych technologii m.in. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i kolektory słoneczne. Poinformował o oszczędnościach związanych z zastosowaniem ww. technologii.

Na pytania Pana Ryznara, Pan Niemczyk złożył stosowne wyjaśnienia dotyczące ekspertyzy budynku oraz jego elewacji frontowej.

Następnie Radni przedstawili swoje wątpliwości dotyczące uchwały. Głos w sprawie zabrali Pan Przewodnicy, Pan Dmytrak oraz Pan Ryznar. Stwierdzili, iż inwestycja musi zostać ujęta w przyszłorocznym budżecie. Dlatego konieczne jest przedstawienie planu inwestycji oraz związku z innymi planowanymi przedsięwzięciami w przyszłorocznym budżecie.

 

Przewodniczący na prośbę Radnego Marcina Zająca zarządził 5 minut przerwy.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poinformował, że przerwa została przeznaczona na zastanowienie nad sprawą przedszkola. Podkreślił, iż nie został przedstawiony dokładny plan inwestycji oraz plan dotyczący przyszłorocznego budżetu. W związku z powyższym decyzja zależy od wszystkich Radnych.

Pan Zastępca poinformował, iż projekt zostanie wykonany. Będzie on ważny przez 3 lata. W przeciągu tego czasu Gmina może aplikować do wielu wniosków. Dodał, że budowę można rozpocząć ze środków własnych.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w głosowaniu: głosowało: 14, za: 14.

 

Ad 5.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Przewodniczący przedstawił następujące pisma:

– pismo Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 września 2015 z prośbą o zapoznanie się z przesłanym do Urzędu Gminy dokumentem z dnia 25 września 2015 dotyczącym przyjęcia uchodźców.

– pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowane do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

– pismo skierowane od Wojewody Podkarpackiego dotyczącym postępowania zmierzającego do unieważnienia uchwały Rady Miejskiej nr 13/75/2015 z dnia 18 września 2015 w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój.

Stosowne wyjaśnienia w tych sprawach złożyła Pani Sekretarz.

– pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju przez mieszkańców Lubatowej. Zawiera ono prośbę mieszkańców o nadzór nad prawidłowym wykonaniem uchwały nr 13/79/2015 dotyczącej remontu dróg w Lubatowej. Wyrazili oni swoje zaniepokojenie po otrzymaniu odpowiedzi od Burmistrza Gminy na zebraniu wiejskim w Lubatowej dnia 21 października 2015 informującego, że remont ww. dróg nie zostanie wykonany z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy.

Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza poinformował, że drogi te zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie. Obecnie Gmina nie posiada możliwości przerobowych, aby zgłoszone przedsięwzięcia remontowe zostały wykonane w istniejących warunkach atmosferycznych.

Pan Stanisław Zając poparł wniosek mieszkańców oraz wnioskował o posypanie dróg klińcem.

Przewodniczący przedstawił na prośbę Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaproszenie na Gminne Obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

Następnie głos zabrał Dyrektor Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. Zwrócił się z wnioskiem o sfinansowanie w kwocie ok. 2000 zł wnęki przy budynku, która nie należy do przychodni oraz o zakup okien w kwocie 4800 zł do trzech pomieszczeń, gdzie znajdują się m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Archiwum.

Pan Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza w odpowiedzi poinformował, że okna zostały już zamówione, a remont wnęki zostanie sfinansowany jeżeli w budżecie znajdą się środki pieniężne.

Pan Bogdan Ryznar poruszył sprawę strat wody. Przedstawił pismo Burmistrza dotyczące tej sprawy oraz wyraził swoje niezadowolenie z tego, iż żaden z pracowników z ZGK nie pojawił się na sesji.

W odpowiedzi Pan Zastępca przedstawił plany dotyczące wodociągów.

Jeden z mieszkańców zwrócił się z prośbą o przychylność w sprawie przedstawionej przez Przewodniczącego Rady dotyczącej podwyżek dla pracowników niepedagogicznych pracujących w jednostkach oświatowych oraz w sprawie nowelizacji regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Pan Marcin Zając w odpowiedzi poinformował, że zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej w tej sprawie.

Następnie Pan Dmytrak poruszył sprawę Miejscowego Planu Zagospodarowania Iwonicza. Wyjaśnienia złożył Pan Zastępca.

Pan Marcin Zając podziękował za przygotowanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej kosztorysów robót budowlanych budynków sportowych. Zabrał głos w sprawie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie przeznaczonych na ww. prace.

Następnie Pan Rajmund Boczar zwrócił się z prośbą o wyremontowanie dróg: Al. Jana Pawła II oraz ul. Sekiniego. Podkreślił także, że żaden z Radnych nie pojawił się na X Jubileuszowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele w Iwoniczu w dniach 18 i 25 października 2015 roku, pomimo wcześniejszych zaproszeń.

Pan Zastępca poinformował, że ul. Sekiniego jest obecnie wyceniania. Natomiast remont Al. Jana Pawła II przez ZGK nie powiódł się z powodu braku możliwości przerobowych. Dodał, że może zostać wyremontowana w przyszłym roku.

Następnie Pan Stanisław Drozd poruszył sprawę przygotowania cmentarzy do obchodów uroczystości Wszystkich Świętych. Zwrócił się także do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prośbą o sprawdzenie z jakich środków finansowych pokrywane są kary dla uczniowskich klubów sportowych.

Z kolei Pan Waldemar Niemczyk przedstawił problem dotyczący kontenerów z używaną odzieżą. Zwrócił również uwagę na brak oświetlenia ulic w weekendy w godzinach porannych, stanowiący zagrożenie dla mieszkańców pracujących o tej porze. Zasugerował, aby zastosować żarówki energooszczędne typu LED, które mogą wpłynąć na oszczędności związane z oświetleniem. Pan Zastępca złożył wyjaśnienia w tych sprawach.

 

Ad 6. Zamknięcie sesji.

 

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 14.40.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Paweł Zając

 

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński