Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XV/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Protokół nr XV/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Protokół nr XV/2015 z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 12 listopada 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – Skarbnika Gminy, sekretarz gminy – Annę Malik-Borowską oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny: Pan Waldemar Niemczyk. Obecnych 14 radnych. Następnie przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • opłaty uzdrowiskowej,
  • opłaty od posiadania psów,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • zwolnień od podatku od nieruchomości,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
  • zmiany w uchwale budżetowej na 2015r.,
  • zaciągnięcia zobowiązania,
  • zaciągnięcie zobowiązania,
  • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016r. w wysokości 3.600 zł na opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wprowadzenia autopoprawki do projektu nr 9).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14(w pkt 13) a określenie wzorów formularzy w pkt14). Porządek obrad po wprowadzonej zmianie został przyjęty jednogłośnie 14 za.

 

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła p. Sekretarz Gminy. Informacje powyższe stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

Pan Marek Bliżycki stwierdził, że protokół jest jak stenogram bardzo obszerny, a winien oddawać głównie streszczone tematy.

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z uszkodzeniem sprzętu nagrywającego i z uwagi na pismo otrzymane od Klubu Radnych PiS w sprawie niewykonania obowiązku zamieszczenia w biuletynie informacji publicznej nagrania z XIII sesji, dlatego wnioskował
o wniesienie poprawek do protokołu przez radnych, w celu uniknięcia ewentualnej krytyki
w pominięciu istotnych spraw.

Pan Bogusław Dmytrak podkreślił, że sprzęt zawsze może zawieść, a po wprowadzonych zmianach protokół zawiera wszystkie istotne sprawy jakie wprowadzili radni. Ponadto wnioskowaliśmy o zakup nowego sprzętu nagrywającego sesję.

Pan Burmistrz poinformował, że nowy sprzęt do nagrywania obrad sesji został zakupiony. Innych uwag nie zgłaszano. Protokół z wprowadzonymi zmianami został przyjęty
w głosowaniu głosujących 14, za 13, wstrz. się 1.

 

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Uzdrowiskowa i Komisja Rozwoju Gminy wydały do projektu uchwały opinię pozytywną.

W dyskusji nad projektem uchwały zabrał głos Pan Bogusław Dmytrak pytał o termin zakończenia prac nad zmianą MPZP dla Iwonicza, z uwagi na pytania mieszkańców o zakwalifikowanie swoich działek na działki budowlane. Pani Lenart Inspektor Urzędu Gminy udzieliła odpowiedzi w sprawie opracowania MPZP Iwonicz, poinformowała, że Minister Rolnictwa odmówił zmiany zagospodarowania gruntów rolnych kl III o powierzchni 87 ha. Tereny te będą miały symbol R i nie będzie możliwości zabudowy na tych gruntach z wyjątkiem zabudowy siedliskowej dla gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1,48 ha. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta przez Ministra Rolnictwa do 30 listopada br. Na dzień dzisiejszy zatwierdzono jedynie 12 ha gruntów pod tereny budowlane. Pan Dmytrak pytał również w sprawie działek budowlanych zmienionych na rolne po wyburzeniu budynków. Pani Lenart dodała, że również może zostać nie wyrażona zgoda na powtórną zmianę tych terenów. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

 

 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

 

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

 

 • opłaty uzdrowiskowej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Skarbnik na prośbę Pana Przewodniczącego wyjaśnił, zapis w paragrafie 6.uchwały dot. wprowadzenia formy uproszczonej nazwy uzdrowiska Iwonicz S.A jako podmiotu, któremu zleca się inkaso opłaty uzdrowiskowej oraz pozostałym sanatoriom. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał mieszkaniec Iwonicza-Zdroju Pan A. Jezierzański podkreślił, że stawki określone w projekcie uchwały są wg niego za wysokie dla osób, które szukają tanich pokoi ze skierowaniem na leczenie w uzdrowisku. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy i Skarbnik Gminy. Pan Burmistrz zwrócił uwagę na to, że projekt uchwały zawiera również dwie pozycje o obniżonej opłacie uzdrowiskowej. Podkreślił, że kwoty te zostały zrównane do poziomu opłat występujących w sąsiednich uzdrowiskach i są korzystne dla rozwoju naszego uzdrowiska. Opłata ta jest niezbędna do podejmowania działań związanych z podniesieniem atrakcyjności tej miejscowości. Pan Jezierzański zaznaczył, iż podnoszenie opłat, które obecnie i tak są wysokie, spowoduje obniżenie konkurencyjności uzdrowiska. Pan Skarbnik dodał, że dochody Gminy są związane z uzdrowiskiem oraz pobieraniem opłat, o których mowa. Dlatego, chcąc porównywać się z sąsiednią gminą Rymanów-Zdrój, dochody z tej opłaty powinny być zbliżone do wysokości dochodów uzyskiwanych przez tą gminę. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 za, wstrz. się 1.

 

 • opłaty od posiadania psów,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli : Pan Marek Bliżycki zgłosił wątpliwości dot. zasadności uchwalania opłaty od posiadania psów, ponieważ stanowimy takie prawo, które nie będzie egzekwowane. W Gminie nie prowadzi się rejestru psów, znikomy procent osób płaci ten podatek, a obowiązek płacenia nie jest egzekwowany. Przedstawił również plan wykonania dochodów budżetowych dotyczących tej opłaty z ubiegłych lat. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy i Skarbnik Gminy. Pan Skarbnik wyjaśnił, że rejestr psów jest zakładany w momencie zgłoszenia psa do rejestru. Dodał, że Gmina nie posiada narzędzi, za pomocą których mogłaby w inny sposób stworzyć taki rejestr. Pan Dmytrak podkreślił, że są nieścisłości w przepisach prawnych tworzonych przez wyższe organy władzy ustawodawczej, do których Gmina powinna kierować wnioski w tego typu sprawach. Nadmienił, że sołtysi na podstawie swojej wiedzy mogliby od mieszkańców egzekwować ww. opłaty za posiadanie psa. Opinia Pana Bliżyckiego została poparta przez mieszkańca Pana Jeziorzańskiego, który stwierdził, że przed wprowadzaniem prawa, należałoby się zastanowić nad sposobami jego egzekwowania. Pan Bliżycki poruszył również problem przeznaczenia ewentualnych dochodów z tytułu opłat od posiadania psów, które mogłyby być przeznaczone na zakup pojemników służących do uprzątnięcia psich odchodów. Przewodniczący również wyraził opinię, że uchwalane prawo powinno być egzekwowane. Poparł jednak przepisy, które mogą przynieść Gminie ewentualne dochody. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 za, wstrz. się 2.

 

Na prośbę Pana Burmistrza Przewodniczący zarządził 20 min przerwy.

 

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Bogdan Ryznar stwierdził, że lokalne organy władzy, jakimi są Burmistrz oraz Rada Miejska, nie powinny podnosić podatków mieszkańcom gminy. Dodał, że zdobywanie dochodów należy rozpocząć od zewnętrznych źródeł finansowania np. pozyskiwanie środków unijnych. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Stwierdził, iż podwyżka podatków jest nieznaczna i tak powinna być przedstawiana mieszkańcom, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwe ich przeznaczenie na potrzeby mieszkańców gminy m.in. na wymianę infrastruktury wodociągowej. Nadmienił, że przedsięwzięcia inwestycyjne, które Gmina realizuje, później wymagają sporych nakładów finansowych na ich utrzymanie. Następnie Pan Bartłomiej Kucza (pracownik Urzędu Gminy) przedstawił projekty unijne, z których Gmina pozyskała środki finansowe oraz projekty unijne, w których Gmina planuje zgłosić swój udział. Pan Burmistrz zabrał głos w sprawie strategii rozwoju gminy, która zostanie zmieniona na potrzeby podmiotów gospodarczych w celu umożliwienia im pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych. Pan Bogdan Ryznar, stwierdził, że uchwała niesprawiedliwie reguluje kwestie podatkowe, ponieważ podwyższanie podatku powinno objąć wszystkie tytuły podatku określone w uchwale. Burmistrz wyjaśnił, że zmiana dotyczy podatków skrajnie niskich. Odnośnie projektu uchwały głos zabrał Pan Skarbnik, który poinformował, że w przypadku nieprzyjęcia przez Radę omawianej uchwały, stawki podatku od nieruchomości zostaną ustalone w wysokości maksymalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, ponieważ poprzednia uchwała regulująca kwestie podatkowe traci moc z dniem 31.12.2015 r. Pan Marcin Zając pytał w sprawie zakresu modernizacji i remontu szkoły w Lubatowej. Pan Burmistrz przedstawił działania prowadzone oraz planowane do realizacji w szkole. Następnie Pan Stanisław Zając wypowiedział się w poruszonej przez radnego Marcina Zająca sprawie remontu szkoły oraz kwestii realizowanych projektów inwestycyjnych w poprzedniej kadencji. W sprawie uchwały głos zabrał Pan Marek Bliżycki, który stwierdził, że podatki, o których mowa, są podnoszone do stawek o wiele niższych niż stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów. Dodał, że pkt „d)” niniejszej uchwały dotyczący obszarów rewitalizacji, będzie przez najbliższe lata przepisem martwym. Pan Dmytrak stwierdził, że podwyżka podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych uderzy w małe sklepy rodzinne. Pan Stanisław Zając wnioskował o zastanowienie się nad procesem rewitalizacji w naszej Gminie, ponieważ wiele podmiotów, w tym uzdrowisko i sanatoria mogłyby ubiegać się o dotacje z tego tytułu. Projekt uchwały został poparty również przez Pana Jezierzańskiego. Pan Burmistrz poprosił Pana Marcina Zająca o przedstawienie propozycji przedsięwzięć w szkole w Lubatowej. W sprawie podatków stwierdził, iż ważne jest aby były one dobrze spożytkowane. Pan Stanisław Zając zasugerował zorganizowanie spotkania w kwestii uzgodnienia kierunków działania dotyczących ww. szkoły. Pan Stanisław Drozd pytał w sprawie stosowania praktyki rozkładania na raty zobowiązań podatkowych mieszkańców. Pan Burmistrz stwierdził, że wnioski są rozpatrywane z wielką rozwagą i życzliwością w sprawach wnioskodawców. Pan Przewodniczący oraz Pan Skarbnik poruszyli kwestię otrzymania mniejszej subwencji w przypadku uchwalonych niskich stawek podatków. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 6 za, wstrz. się 8. Radny Zając Stanisław opuścił obrady sesji.

 

 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Wątpliwości zgłosił Pan Marek Bliżycki. W dyskusji nad projektem uchwały wyjaśniono zapis dotyczący ustalenia stawki podatku „od ciągników siodłowych lub balastowych…”. Pan Przewodniczący oraz Pan Skarbnik wyjaśnili ww. kwestię. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 5 za, wstrz. się 8.

 

 • zwolnień od podatku od nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Grzegorz Nieradka – stwierdził że – po raz kolejny zwalniamy tutaj z podatku m.in. policję w Iwoniczu-Zdroju. Z tego względu, że jednak tych policjantów nie bardzo widzimy, szczególnie na terenie miasta. Owszem, ostatnio udana akcja – ujawnienie osób, które zdewastowały zrewitalizowane centrum itd.; wszystko zostało sprawnie przeprowadzone. Ale mamy tutaj taką prośbę, ewentualnie apel do Pana Burmistrza: czy mógłby skierować prośbę do miejscowych policjantów – wiem, że to nie można w formie jakiegoś nakazu itd. – w formie prośby, żeby jednak byli widoczni przynajmniej w centrum Iwonicza-Zdroju. To jest taka moja tutaj prośba i uwaga. Oczywiście nad projektem, podjęliśmy taką decyzję również na Komisji Budżetu, pozytywnie się tutaj przychylamy do tej uchwały, ale jednak z takim małym zastrzeżeniem – i prosiłbym o to żeby w protokole też się znalazło – że podejmujemy uchwałę ale z taką informacją, że chcemy aby szczególnie policjanci bardziej aktywnie uczestniczyli tutaj w tych swoich obowiązkach i byli widoczni w terenie.
No właśnie tutaj uwaga Pana Przewodniczącego Dmytraka, szczególnie przystanek w Iwoniczu, okolice kościoła, praktycznie non stop jest dewastowany i malowany itd. Nie widać tej skuteczności policji, która gdzieś tam gdyby się przejechała częściej przez nasze miejscowości, to myślę, że ta młodzież – bo najprawdopodobniej to jest młodzież w godzinach wieczornych – no może wystrzegałaby się tego typu przedsięwzięć. Podziękował za udzielenie głosu w przedmiotowej sprawie.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Pan Burmistrz wyraził podziw dla pracy służb mundurowych oraz stwierdził, że trudno jest je oceniać, ponieważ opinie na ich temat są wyrażane na podstawie własnych doświadczeń. Uzasadnił zapis w niniejszej uchwale dotyczący policji. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 za.

 

 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Pan Marcin Zając pytał jakie zmiany zostały wprowadzone do projektu uchwały. Pan Skarbnik omówił wprowadzone zapisy w projekcie uchwały wnioskowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w § 3 i wykreślenia ust.3 w § 14 uchwały, wprowadzonego na wniosek komisji Oświaty. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 za.

 

 • zmiany w uchwale budżetowej na 2015r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Bogdan Ryznar, Pan Bogusław Dmytrak, Marcin Zając. Pan Ryznar zgłosił wątpliwość dotyczącą przekazywanej dotacji, ponieważ zapis ten może być niezgodny z prawem. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Skarbnik Gminy i Burmistrz Gminy. Pan Skarbnik wyjaśnił, iż dotacja jest przekazywana na zmianę studium uwarunkowań, ponieważ dotyczy ona inwestycji, która będzie wykonywana przez firmę przekazującą ww. dotację. Pan Dmytrak stwierdził, iż przekazywanie tego typu dotacji jest niebezpieczne, ponieważ są to praktyki korupcjogenne. Pan Burmistrz stwierdził, że nie istnieje ww. zagrożenie, gdyż kwota dotacji nie jest w żaden sposób warunkowana. Poruszył również sprawę niesłusznie pobranych subwencji, które Gmina musi zwrócić za lata ubiegłe, a których także dotyczy niniejsza uchwała. Pan Marcin Zając poprosił o wyjaśnienie w związku z umieszczeniem obydwu ww. spraw w jednym projekcie uchwały. Pan Skarbnik odpowiedział, że zmiana uchwały budżetowej powinna być realizowana w jednym dokumencie. Na prośbę Pana Przewodniczącego, Pan Skarbnik podał do wiadomości nazwę firmy, która przekazała wymieniona w projekcie uchwały dotację. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 9 za, wstrz. się 3.

Nieobecny Pan Grzegorz Nieradka.

 

 • zaciągnięcia zobowiązania,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016r. w wysokości 13.000 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego w ramach zadania – wykonanie bazy transportowo-magazynowej dla ZGK w Iwoniczu-Zdroju. Komisja Budżetu
i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Poinformował, że zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne, ponieważ ww. instytucji grozi wydanie zakazu prowadzenia swojej działalności. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 za.

 

 • zaciągnięcie zobowiązania,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016r. w wysokości 15.000 zł na opracowanie aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022. Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 za.

 

 • zaciągnięcie zobowiązania,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016r. w wysokości 3.600 zł na opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 za.

 

 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów do projektu uchwały wydała opinię pozytywną. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 za.

 

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Pan Burmistrz poinformował o terminach przekazania jabłek dla mieszkańców Gminy
w poszczególnych miejscowościach. Sołtysi sołectw będą zajmować się tą sprawą.

Pan Marcin Zając pytał na jakim etapie przygotowania jest projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Pani Sekretarz poinformowała o przekazaniu projektu uchwały na kolejną sesję. Następnie Pan Marcin Zając prosił aby w tym roku ogłosić konkurs na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu, aby na początku roku 2016 była możliwość przydzielenia dotacji dla podmiotu realizującego zadania gminy w zakresie sportów zimowych. Pan Burmistrz przyjął prośbę radnego do realizacji.

Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańców Lubatowej w sprawie remontu dróg gminnych, prosił komisje Budżetu i Finansów oraz Komisję Rewizyjną o sprawdzenie wykonania uchwały podjętej w sprawie remontu ww. dróg.

Pan Przewodniczący poruszył sprawę ustawienia kontenerów przy cmentarzu w Iwoniczu. Powyższą sprawę wyjaśnił Pan Jacek Rygiel Z-ca Burmistrza.

 

Ad. 6 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14.20.

Protokołowała Danuta Borek                                                          

Przewodniczący Rady

                                                                                                   Józef Sowiński