biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

Ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XVIII/121/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 42 ust. 7 pkt 1) i 3) oraz art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

 • 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, realizującego w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie dla każdego wymiaru według zasad podanych na przykładach w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.
 2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego wymiaru godzin zajęć stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
 3. Obliczony wymiar godzin zajęć w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości do 0,5 godziny pomija się, a 0,5 godziny i więcej podwyższa się do pełnej godziny.
 4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego zgodnie z § 1 ust. 1 wymiaru godzin zajęć.
 • 2. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze godzin zajęć może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.
 • 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązującemu wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy – Karty Nauczyciela oraz ustalonemu w oparciu o § 1 niniejszej uchwały.
 1. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • 4. 1. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny, przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych według zasad ustalonych w § 3.
 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
 • 5. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, innych niż odbywanie praktyk zawodowych lub wcześniejsze zakończenie zajęć w ostatnich klasach, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin, jak godziny zajęć zrealizowane.
 • 6. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.
 • 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
 • 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/121/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przykładowy sposób naliczania wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 11 wg pensum 22 godzinnego:

9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20 (9+11) – brak godzin ponadwymiarowych.

 1. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego:

6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14;

jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin (6+21), to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, a pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

 1. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego:

15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22;

jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin (15+10), to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 20 godzin, a pozostałe 5 godzin to godziny ponadwymiarowe.

 1. Nauczyciel realizuje łącznie 30 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego i 20 godzin wg pensum 30 godzinnego:

10/18 + 20/30 = 0,56 + 0,67 = 1,23;

jeżeli 1,23 etatu stanowi 30 godzin (10+20), to proporcjonalnie 1 etat stanowi 24,39 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godzin, a pozostałe 6 godzin to godziny ponadwymiarowe.